دانلود فایل word جنگ سرد ايران و عربستان؛ ديالوژيک تعارضات ايديو ژيوپلتيک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word جنگ سرد ايران و عربستان؛ ديالوژيک تعارضات ايديو ژيوپلتيک :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش بين المللي بحرانهاي ژيوپلتيکي جهان اسلام

تعداد صفحات :26

چکیده مقاله:

با توجه به استمرار و شدت یافتن میدان روندهای تنش زا از نوع رویکردهای ایدیولوژیکی در قالب نبرد اندیشه به تنارع فراگیر در شکل اندیشه نبرد، در یافتن وجوه این درگیری های سازمان یافته متعارض در جهان اسلام مستلزم بازخوانی و باز اندیشی مبانی و مبادی این تعارض ها فارغ از نقش قدرت های فرامنطقه ای است؛ در واقع درک و دریافت نگره های نبرد موجود نماینگر و مشتبه به وضعیت و شرایط هابزی است؛ بطوریکه سوژه و ابژه تعارض در میان نمایندگان و شناسانندگان جریان های متعارض ایده ای و فکری قابل رویت و در مقام تامل و اندیشه است. آنچه در این پژوهش بدان پرداخته می شود فراتر از یکسری مطالبات سیاسی در همسویی همگونی و یا ناهمگونی با برنامه ها و اهداف های مرتبط با جریان های طلایه دار این دو مکتب فکری است؛ در واقع بررسی ویژگی ها، راهکارها و راهبردهای ژیوپلتیکی در ذیل اهداف و برنامه ای ایدیوپلتیکی آنان معنا می یابد. با این اوصاف با عنایت به وخامت این پروسه فرسایشی که در چند مدت اخیر شکل علنی و آشکارتری بخود گرفته است بررسی منشا تعارض مذکور در میدان های متقابل و متخاصم ایران و عربستان از یکسو و حامیان و متحدان آنها از سوی دیگر خواهد بود و لذا در این راستا به کمک نظریه پیربوردیو در رابطه با میدان های تعارض و عادتواره های موجود در نزد هریک از طرف های متعارض، به کالبد شکافی نبردهای چندگانه میان هریک از قطب های درگیر و تبع آن همراهان منطقه ای آنها در جهان اسلام خواهیم پرداخت. قابل ذکر است که پژوهش حاضر با رویکرد تطبیقی تحلیلی به تببین مناسبات چالشی و منطق تعارضات در این عرصه خواهد پرداخت.

لینک کمکی