دانلود فایل word بررسي اثر افزودن سطوح مختلف پروبيوتيک بومي Bio Aqua در آب استخر بر پارامترهاي شيميايي آب، ترکيب شيميايي لاشه،جمعيت ميکروبي روده و بازماندگي در ماهي کپور معمولي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي اثر افزودن سطوح مختلف پروبيوتيک بومي Bio Aqua در آب استخر بر پارامترهاي شيميايي آب، ترکيب شيميايي لاشه،جمعيت ميکروبي روده و بازماندگي در ماهي کپور معمولي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : همايش ملي آبزي پروري و اکوسيستم آبي پايدار

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش بررسی اثر افزودن پروبیوتیک بومی در آب استخر بر پارامترهای شیمیایی آب، ترکیب شیمیایی لاشه، جمعیت میکروبی روده و بازماندگی ماهی کپور معمولی بود. درمجموع 63000 قطعه ماهی با 3 تیمار و 3 تکرار به طور تصادفی در هر استخر قرار داده شدند.دراین آزمایش، 3 سطح صفر )شاهد(، 500 و 1000 گرم پروبیوتیک در هکتار هفته ای یکبار به آب استخر پرورش ماهی اضافه شد. نتایج نشان دادکه غلظت آمونیاک، نیتریت و سولفید هیدروژن آب استخر حاوی 1000 گرم پروبیوتیک در هکتار به طور معنی داری پایین تر از سایر تیمارهای آزمایشی بود ) 05 / 0 > p (.اثر تیمارهای پروبیوتیک بر ترکیب شیمیایی لاشه )درصد ماده خشک، پروتیین خام، چربی خام و خاکستر( و بازماندگیمعنی دار نبود. افزودن 1000 گرم پروبیوتیک در هکتار، تعداد لاکتو باسیلوس های و باسیلوس های افزایش و تعداد باکتر های گرم منفی و کلی فرم های روده ماهی را کاهش داد 05 / 0 > p

لینک کمکی