دانلود فایل word بررسي درشت بي مهره گان کفزي مناطق مصبي رودخانه سفيدرود استان گيلان با تاکيد بر اهميت تعذيه اي آن ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي درشت بي مهره گان کفزي مناطق مصبي رودخانه سفيدرود استان گيلان با تاکيد بر اهميت تعذيه اي آن ها :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : همايش ملي آبزي پروري و اکوسيستم آبي پايدار

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

به منظور آگاهی از پتانسیل غذای طبیعی رودخانه سفید رود در مسیر مهاجرت ماهیان در غالب طرح بررسی زیستی بچه ماهیان سفید ، فون بنتیک رودخانه بررسی گردید. نمونه برداری توسط دستگاه گراب با مقطع 400 سانتی مترمربع وبا سه تکرار در 5 ایستگاه در یک مسافت 2500 متری از مصب،از زمستان 1391 الی زمستان 1392 در پنج دور، انجام شد. براین اساس کلا 6 خانواده ازکفزیان شناسایی شدند که ازبین آنها لاروهای شیرونومیددرتمامی ایستگاهها حضور داشته اند. حداکثرفراوانی وبیوماس کل کفزیان به ترتیب 1 / 146 عددبرمترمربع و 5 / 48 گرم برمترمربع درایستگاه 2 مشاهدهشد. بطورمتوسط درمدت بررسی خانواده Chironomidae ، Tubificidae ، Sphariidae درسه ایستگاه اول مجموعا صددرصد ودرایستگاههای 4 و 5 به ترتیب حدود 75 و 35 درصد ازفون کفزیان راتشکیل داده اند. درایستگاه 4 کرم نرییس بیش از 25 درصد ازکفزیان راشامل می شود ودوGammaridae و Cardiiae به ترتیب 5 و 60 درصد ازفراوانی بیمهرگان کفزی ایستگاه 5 راتشکیل داده اند. مطالعه حاضر با شناسایی و تعیین بیوماس ماکروبنتوز رودخانه سفیدرود به عنوان منبع تغذیه بچه ماهیان سفید می پردازد

لینک کمکی