دانلود فایل word ترکيب گونه اي صيد ماهيان خاوياري در درياي خزر آب هاي استان گلستان در سال هاي 1388 و 1389

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word ترکيب گونه اي صيد ماهيان خاوياري در درياي خزر آب هاي استان گلستان در سال هاي 1388 و 1389 :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : همايش ملي آبزي پروري و اکوسيستم آبي پايدار

تعداد صفحات :5

چکیده مقاله:

ارزیابی ذخایر ماهیان خاویاری حوزه جنوبی دریای خزر )استان گلستان( باهدف تعیین ترکیب گونه ای، فراوانی نسبی و فراوانی مطلق گونه های مختلف تاس ماهیان انجام گرفت. در این مطالعه، نمونه برداری از 5 ایستگاه منطقه چهار صیادی )استان گلستان( که از سال 1380 ، شیلات ایرانبه عنوان مناطق صید انتخاب کرده بود انجام گرفت. نمونه برداری ها با استفاده از تور گوش گیر انجام شد. در نمونه برداری سال 1388،399 عددنمونه شامل 245 عدد تاس ماهی ایرانی، 30 عدد تاس ماهی روسی، 45 عدد ازون برون، 59 عدد فیل ماهی و 20 عدد شیپ صید شد. در سال 1389 ، از 358 عدد نمونه، 212 عدد تاس ماهی ایرانی، 23 عددتاس ماهی روسی، 53 عدد ازون برون، 51 عدد فیل ماهی و 19 عدد شیپ صیدشد. ترکیب گونه ای صید در سال 1388 ، شامل 61 درصد تاس ماهی ایرانی، 8 درصد تاس ماهی روسی، 11 درصد ازون برون، 15 درصدفیل ماهی و 5 درصد شیپ بود. ترکیب گونه ای صید در سال 1389 ، شامل 59 درصد تاس ماهی ایرانی، 7 درصد تاس ماهی روسی، 15 درصد ازون برون، 14 درصد فیل ماهی و 5 درصد شیپ بود. میزان صید در واحد تلاش ) CPUE ( در نمونه برداری سال 1388 معادل 28 / 8 عدد و در نمونه برداری سال 1389 معادل 29 / 8 عدد بود

لینک کمکی