دانلود فایل word تعيين غلظت نيمهکشنده سم دلتامترين در بچهماهي قزل آلاي رنگين کمان Oncorhynchus mykiss

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word تعيين غلظت نيمهکشنده سم دلتامترين در بچهماهي قزل آلاي رنگين کمان Oncorhynchus mykiss :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : همايش ملي آبزي پروري و اکوسيستم آبي پايدار

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

استفاده از سم دلتامترین جهت مبارزه با آفات گیاهی، به خصوص در باغات نواحی سردسیر و مجاور منابع آبی شیرین، بسیار رایج میباشد، ازاین روهدف از این تحقیق تعیین غلظت نیمهکشنده 96 ساعته این سم بر روی بچهماهی قزلآلای رنگینکمان ) Oncorhynchus mykiss ( بود و بر اساسروش استاندارد O.E.C.D به صورت ساکن ) Static ( به مدت 4 روز انجام شد. در این آزمایش از 300 قطعه بچهماهی قزلآلای رنگینکمان با وزنمتوسط 2 / 8 ± 45 گرم استفاده شد. در طول مدت آزمایش نیز رفتار بچهماهیان در مقابل سم به دقت موردبررسی قرار گرفت. آزمایش های ابتدایی به منظور یافتن محدوده کشندگی با رهاسازی 8 قطعه بچهماهی برای هر تکرار به داخل تانکهایی با حجم آبگیری 100 لیتر با هوادهی مداوم انجام شد، سپس تیمارهای نهایی با محاسبت لگاریتمی بر اساس غلظتهای 0075 / 0 و 0087 / 0 میلیگرم بر لیتر ماده موثره سم در 100 لیتر آب به ترتیب باتلفات صفر و 100 درصدی در مدت 96 ساعت با 6 تیمار سم ) 0075 / 0 ، 0077 / 0 ، 008 / 0 ، 0082 / 0 ، 0085 / 0 و 0087 / 0 میلیگرم بر لیتر( و یک شاهد با 3 تکرار تنظیم شدند. در پایان آزمایش 96 ساعته، میزان LC50 با استفاده از روش آماری Probit program version ، 0082 / 0 میلیگرم بر لیتر به دست آمد. همچنین حداکثر غلظت مجاز سم دلتامترین در محیطهای طبیعی 00082 / 0 میلیگرم بر لیتر محاسبه شد.

لینک کمکی