دانلود فایل word تغذيه آبزيان پرورشي و مديريت آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word تغذيه آبزيان پرورشي و مديريت آن :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : همايش ملي آبزي پروري و اکوسيستم آبي پايدار

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

مدیریت تغذیه مهم ترین عامل در بهینهسازی استفاده از منابع در آبزیپروری است و اثرات ناسازگار زیستمحیطی را نیز به حداقل میرساند. منابع، هزینههای تغذیه و ترکیبات مواد غذایی در کارایی اقتصادی یک سیستم تولیدی بسیار موثر است. توسعه پایدار آبزیپروری در گروپرداخت موثر به مفاهیم کمی و کیفی غذا و تغذیه آبزیان پرورشی هست. تغذیه بخش عمدهای از هزینه تولید آبزیان را به خود اختصاص داده وبدون شک مهم ترین عامل در اقتصاد تولید هست، ضمن آنکه در موضوع محیطزیست و آلودگی نیز حایز اهمیت است. تحقیقات تغذیهای در گام نخست به برآورد احتیاجات غذایی آبزی میپردازد و در گام دوم با بهرهگیری از منابع غذایی ارزان قیمت ضمن رعایت تامین احتیاجات غذایی به کاهش هزینه تولید توجه دارد. افزایش کیفی آبزی تولیدی به خصوص ترکیبات ضروری از دیگر اهداف تحقیقات تغذیه ای است و نقش غذا دارو در کاهش بروز بیماریهای محیطی و عفونی بسیار پررنگ هست

لینک کمکی