دانلود فایل word تغذيه لارو آرتميا با مخمرهاي پروبيوتيک تازه شناسايي شده ي تيمار شده با 2 مرکاپتواتانول فاقد لايه مانن پروتيين به منظور بهبود رشد آرتميا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word تغذيه لارو آرتميا با مخمرهاي پروبيوتيک تازه شناسايي شده ي تيمار شده با 2 مرکاپتواتانول فاقد لايه مانن پروتيين به منظور بهبود رشد آرتميا :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : همايش ملي آبزي پروري و اکوسيستم آبي پايدار

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش بررسی اثرات بتاگلوکان موجود در دیواره سلولی مخمرهای پروبیوتیک تازه شناسایی شده Saccharomyces cerevisiae strain YG3-1 )پس از اعمال تیمار شیمیایی با 2 مرکاپتو اتانول بر مخمرها( بر میزان رشد آرتمیا بود. بدین منظور اثرات تغذیه با مخمرهای تیمار شده مذکور در دو گونه از آرتمیا به عنوان مدل زیستی مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفته است. مخمرهای مورد استفاده همگی از روده ی ماهیان قزل آلای رنگین کمانی پرورشی استانآذربایجان غربی جداسازی شدند. سپس، گروهی از آنها پس از جداسازی و کشت در محیط مایع yeast extract-peptone-glycerol (YPG) ، با 2 مرکاپتواتانول )با غلظت - 5 / 3 درصد حجمی/حجمی( تیمار شدند. سپس ناپلی ها و لاروهای دو گونه ی Artemia urmiana و A.franciscana ب ا مخمرهای تیمار شده تغذیه شدند. در پایان آزمایش، میزان رشد در جمعیت هایبالغ تغذیه شده با مخمرهای مذکور مورد سنجش قرار گرفت. در انتهای آزمایش، این شیوه موجب بهبود رشد در هر دو گونهبه ویژه اورمیانا گشت ) 05 / 0 P< (. نتایج به دست آمده پیشنهاد می نماید که مخمرهای مورد استفاده در این پژوهش می توانند جهت بهبود رشد انواع گونه های آرتمیا به کار روند.

لینک کمکی