دانلود فایل word توسعه آبزي پروري کوچک مقياس در منابع آبي روستايي مطالعه موردي در استان زنجان شهرستان ايجرود

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word توسعه آبزي پروري کوچک مقياس در منابع آبي روستايي مطالعه موردي در استان زنجان شهرستان ايجرود :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : همايش ملي آبزي پروري و اکوسيستم آبي پايدار

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

در سالیان اخیر آبزی پروری نقش مهمی در تولید پروتیین حیوانی برای تغذیه انسان،اشتغال زایی و کاهش فقر بویژه در مناطق روستایی درجهان ایفا کرده است. امروزه در کشور با توجه به مشکل کمبود آب که عاملی محدودکننده در توسعه محسوب می گردد،استفاده منظوره ازمنابع آبی مورد استفاده برای کشاورزی با هدف آبزی پروری از راهکارهای مناسب توسعه پایدار است.هدف این مطالعه بررسی منابع آبی خردکشاورزی به منظور توسعه آبزی پروری در روستای خانقاه شهرستان ایجرود در استان زنجان بوده است.روش تحقیق در این پژوهش از روش کتابخانه ای برای جمع آوری داده ها و اطلاعات پایه و روش تحقیق عملیاتی به منظور نمونه برداری های شاخص های فیزیکی و شیمیایی آببرای پرورش ماهی استفاده گردیده است.این شاخص ها در ذخیره گاه آبی کشاورزی موجود مطالعه شدند و پارامترها با شرایط استانداردپرورش آبزیان مقایسه شدند . نتایج نشان داد میزان اندازه گیری شده فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی آب در منبع آبی مذکور در محدوده مناسب و استاندارد بودند.شرایط دمایی و اقلیم منطقه از عوامل محدوده کننده در فعالیت های آبزی پروری در این منطقه می گردد.با توجه به بالا بودن درجه حرارت منطقه و دمای آب در نیمه اول سال،منبع آبی فوق برای پرورش ماهیان گرمابی مناسب تر است که با توجه به کوتاه بودن طول دوره پرورش و وضعیت اقلیمی منطقه که نیمه خشک فراسرد است،دست یابی به وزن مناسب بازاری با رهاکرد اولیه بچه ماهی با اوزان بالا پیشنهاد می گردد که این امر می تواند در بهبود شرایط معیشتی کشاورزان بهره بردار تاثیرگذار باشد.

لینک کمکی