دانلود فایل word دفعات و نسبت غذادهي بهينه پيش مولدين ماهي استرلياد Acipencer ruthenus

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word دفعات و نسبت غذادهي بهينه پيش مولدين ماهي استرلياد Acipencer ruthenus :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : همايش ملي آبزي پروري و اکوسيستم آبي پايدار

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

تحقیق حاضر به منظور بررسی اثرات تعداد دفعات غذادهی و درصد غذادهی مختلف بر عملکرد رشد ماهی استرلیاد (Acipenser ruthenus) پیش مولد انجام شد. جهت انجام آزمایش 4 تیمار هر یک با دو تکرار طراحی شد. تعداد دفعات غذادهی 2 یا 3 بار و درصد غذادهی، 4 / 0 یا6 / 0 درصد بیومس در نظر گرفته شد. به طوری که تعداد دفعات غذادهی و درصد غذادهی در تیمار 1 ، 3 و 4 / 0، در تیمار 2 ، 3 و 6 / در تیمار3 ، 2 و 6 / 0 و در تیمار 4 برابر با 2 و 4 / 0 بوده است. غذادهی تا 60 روز انجام شد و سپس ماهیان بیومتری شدند. درصد بقاء نیز محاسبه گردید.نتایج تحقیق حاضر نشان داد که تیمارها در هیچ یک از شاخص های رشد و تغذیه تفاوت معنی داری باهم نداشتند (P> 0.05) و بازماندگی نیز برابر با صد در صد بوده است. و همچنین کیفیت آب در پایان دوره تغییری نکرده و آلودگی مشاهده نشد. بنابراین مقدار 4 / 0 درصد بیومس به تعداد 2 بار در روز، جهت کاهش هزینه های اقتصادی و مقرون به صرفه بودن در پرورش پیشنهاد می شود

لینک کمکی