دانلود فایل word رابطه طول - وزن و فاکتور وضعيت ماهي خياطه De Filipii, 1863Alburnoides eichwaldii در درياچه سد شهيد رجايي، استان مازندران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word رابطه طول - وزن و فاکتور وضعيت ماهي خياطه De Filipii, 1863Alburnoides eichwaldii در درياچه سد شهيد رجايي، استان مازندران :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : همايش ملي آبزي پروري و اکوسيستم آبي پايدار

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

به منظور بررسی رابطه طول- وزن و فاکتور وضعیت ماهی خیاطه (1863, Filipii De (eichwaldii Alburnoides ،تعداد 226قطعه ماهی با استفاده از تور گوشگیر با اندازه چشمه (گره تا گره مجاور) 10 ،20 و 30 میلیمتر از دریاچه سد شهید رجایی استان + مازندران صید گردید. دامنه سنی ماهیان صید شده 0 تا +4 سال تعیین شد که گروه سنی، +2 ساله غالب بود. بیشینه طول کل و وزن بدن در نرها و مادهها به ترتیب 122 و 131 میلیمتر و 71/25 و 46/30 گرم بوده است. میانگین فاکتور وضعیت ماهیان نر (06/1±23/1 (بیشتر از ماهیان ماده (23/0±80/0 (بهدست آمد که تفاوت معنیداری بین دو جنس مشاهده نشد. رابطه طول- وزن برای مادهها، نرها و W=0.0000041L ترتیب به جمعیت کل در 3.2454 W=0.0000043L ،3.2234 W=0.000003L وو ضریب هم بستگی آنها 3134.3به ترتیب 94/0 ،96/0 و 95/0 به دست آمد. با توجه به مقدار t معادله پایولی و میزان شیب خط رگرسیونی در ماهیان نر (22/3 (و ماهیان ماده (25/3 ،(الگوی رشد این ماهی برای هر دو جنس نر و ماده آلومتریک مثبت تعیین گردید.

لینک کمکی