دانلود فایل word رابطه هم آوري و طول و وزن ماهي کفشک گرد Brachirus orientalis ( در سواحل استان بوشهر )خليج فارس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word رابطه هم آوري و طول و وزن ماهي کفشک گرد Brachirus orientalis ( در سواحل استان بوشهر )خليج فارس :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : همايش ملي آبزي پروري و اکوسيستم آبي پايدار

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

از دیرباز، تغییرات در زیستگاه و صید بی رویه آبزیان، نسل این موجودات را در معرض خطر قرار داده است. ازاین رو برای حفاظت از ذخایر آن ها به عنوان منبع غذایی و بهره برداری بهینه، اعمال مدیریت در صید و مدیریت ذخایر لازم است اطلاعات و یافته هایبیشتری در زمینه فیزیولوژی و بیولوژی تولیدمثل ماهیان بدست آورده شود. در این مطالعه، 205 قطعه ماهی کفشک گرد ) Brachirus orientalis (، که یکی از گونه های تجاری خانواده کفشک ماهیان ) Soleidae ( در خلیج فارس می باشد با نمونه برداری ماهیانه از مردادماه 1394 تا تیرماه 1395 ، جمع آوری و مورد بررسی قرار گرفت و فصل تولیدمثل آن ها به کمک شاخص های تولیدمثلی، شهریور وفروردین تشخیص داده شد. نمونه برداری به وسیله تور ترال کف روب انجام شد.طول ماهی ماده بین 2 / 16 تا 5 / 38سانتی متر) 41 / 4 ± 7 / 27 (؛ و وزن آن بین 9 / 70 تا 757 گرم ) 45 / 152 ± 37 / 356 ( ثبت شد. در تخمدان این ماهی سه تا چهار دسته تخمک با اندازه های سایزی مختلف وجود داشت. کمینه و بیشینه هم آوری مطلق به ترتیب 72 / 22239 - 4 / 174341 با میانگین ) 59 / 46174 ± 65 / 82212 ( عدد تخمک بود. هم آوری فقط در فصول تولیدمثل یعنی وقتی سایز تخمک نیز افزایش پیدا می کند انجام شد

لینک کمکی