دانلود فایل word زيست شناسي توليدمثل ماهي خياطه Alburnoides eichwaldii )De Filipii, 1863 در درياچه سد شهيد رجايي استان مازندران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word زيست شناسي توليدمثل ماهي خياطه Alburnoides eichwaldii )De Filipii, 1863 در درياچه سد شهيد رجايي استان مازندران :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : همايش ملي آبزي پروري و اکوسيستم آبي پايدار

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

در این تحقیق زیست شناسی تولیدمثل ماهی خیاطه در دریاچه سد شهید رجایی استان مازندران مورد بررسی قرار گرفت. 171 نمونه بااستفاده از تور گوشگیر با اندازه چشمه )گره تا گره مجاور( 10 , 20 و 30 میلی متر صید شدند. نسبت جنسی ماهیان نر به ماده 17 / 3 : 1محاسبه شد که اختلاف معنی داری را با نسبت 1:1 نشان می دهد ) 05 / 0P< (. بررسی شاخص گنادی نشان می دهد که مقدار اوج آنبرای هر دو جنس در فروردین ماه می باشد. میانگین میزان هماوری مطلق و نسبی به ترتیب 1048 ± 2690 و 98 ± 193 بوده است. قطرتخمک ماهیان ماده در محدوده 385 / 1 - 385 / 0 میلی متر قرار داشت که نشان دهنده وجود تخمک ها با اندازه های متفاوت در تخمدان ماهی ماده می باشد

لینک کمکی