دانلود فایل word کارآفريني کشت توام عاملي براي افزايش توليد، درامد وايجاد اشتغال در مناطق روستايي استان گيلان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word کارآفريني کشت توام عاملي براي افزايش توليد، درامد وايجاد اشتغال در مناطق روستايي استان گيلان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : همايش ملي آبزي پروري و اکوسيستم آبي پايدار

تعداد صفحات :5

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش بررسی کشت توام برنج و ماهی در استان گیلان بعنوان یک فعالیت کارافرین در مناطق روستایی است که علاوه بر ایجاد یک منبع اقتصادی جدید می تواند فرصت های شغلی جدیدی را به همراه داشته باشد. این تحقیق از نوع پیمایشی بوده و جامعه آماری آن شامل دوگروه شالیکار گیلانی است. گروه اول کشاورزان شالیکاری که به کشت شالی می پردازند و گروه دوم که علاوه بر کشت شالی در مزارع خودبصورت توام ماهی نیز پرورش می دهند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، برای گروه اول 100 نفر و برای گروه دوم 135 نفر مشخص گردید. به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده و برای سنجش اعتبار پرسشنامه از آزمون کرونباخ استفاده و مقدار 86 /. به دست آمد.مشخص شد که کشت توام بیشترین سازگاری را با تجربیات کشاورزان گیلانی دارد. ضمن اینکه میانگین عملکرد شالی در کشاورزان دارای کشت توام بیشتر از کشاورزان شالیکار و هزینه نهاده های مصرفی آنها نیز پایینتراست و کشاورزان دارای کشت توام رضایتمندی از این فعالیت را دارند.

لینک کمکی