دانلود فایل word کارآيي آنتياکسيدانهاي طبيعي و مصنوعي بر ميزان تغييرات چربي کل جيره ماهي به هنگام نگهداري در شرايط سرما

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word کارآيي آنتياکسيدانهاي طبيعي و مصنوعي بر ميزان تغييرات چربي کل جيره ماهي به هنگام نگهداري در شرايط سرما :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : همايش ملي آبزي پروري و اکوسيستم آبي پايدار

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

در این مطالعه کارآیی آنتیاکسیدانهای طبیعی و مصنوعی )ویتامین E و BHT ( با سطوح صفر، 200 و 1000 میلیگرم در 5 / 1 کیلوگرم جیره غذایی بر میزان تغییرات چربی کل جیره ماهی به هنگام نگهداری در شرایط دمایی یخچال ) 4 درجه سانتیگراد( بررسی شد. مقادیر چربی کلجیره شاهد در مقایسه با جیرههای حاوی آنتیاکسیدان ویتامین E و BHT تغییرات معنیداری را طی دوره نگهداری نشان دادند ) 05 / 0 > p .)بین جیرههای با سطوح مختلف آنتیاکسیدان ویتامین E و BHT در ارزیابی پارامترهای شیمیایی فساد چربی کل جیره اختلاف معنیداری مشخص نشد ) 05 / 0 < p (. نتیجه این مطالعه نشان داد در حالیکه فقدان آنتیاکسیدانها، کیفیت جیره را کاهش داد، بکارگیری این ترکیبات بهطور معنیداری باعث افزایش زمان نگهداری جیره و جلوگیری از افت کیفی آن در طول دوره نگهداری شد. آنتیاکسیدان BHT در کنترل توسعه فساد اکسیداتیو و اکسیداسیون ثانویه، بهتر از نوع طبیعی )ویتامین E ( عمل کرد

لینک کمکی