دانلود فایل word لزوم بکارگيري روش هاي مدل سازي و آناليز ريسک پايش از راه دورجهت کنترل و مقابله با بيماري هاي نوپديد درآبزيان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word لزوم بکارگيري روش هاي مدل سازي و آناليز ريسک پايش از راه دورجهت کنترل و مقابله با بيماري هاي نوپديد درآبزيان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : همايش ملي آبزي پروري و اکوسيستم آبي پايدار

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

در مبحث سلامت موجودات آبزی، آنالیز ریسک برای ارزیابی احتمال گسترش بیماری ها از طریق داد و ستدهای بین المللی بکار گرفته می شود. این درحالی است که در مطالعات کمی به انتقال بیماری ها از مزرعه آبزی پروری به محیط زیست طبیعی اشارهشده است و داده های موجود بسیار ناکافی می نماید. مدل های مورد استفاده برای بررسی بیماری های دام های خشکی می تواند نقطهآغاز مناسبی برای بررسی های مشابه در موجودات آبزی باشد. در عین حال انتقال بیماری ها از طریق ستون آب به این معنی استکه اصول مربوط به مدل های خشکی می باید مجدد برای موجودات آبزی مورد بازنگری قرارگیرد. بیماری های نوپدید در آبزیان تهدید اقتصادی و اکولوژیکی مهمی محسوب می شود. هر دو نوع شیوه آنالیز ریسک و مدل سازی ریاضی پتانسیل کافی برای بهبود یافته های ما در مورد جوامعی مشکوک به آلودگی به عوامل نوپدید دارند و کمک شایانی برای پیش بینی تاثیرات این بیماری ها خواهند بود.

لینک کمکی