دانلود فایل word ماهي انجک Schizothorax zarudnyi کانديداي آبزي پروري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word ماهي انجک Schizothorax zarudnyi کانديداي آبزي پروري :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : همايش ملي آبزي پروري و اکوسيستم آبي پايدار

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

به منظور بررسی عملکرد پرورش توام ماهی انجک ) Schizothorax zarudnyi ( با کپور ماهیان چینی )فیتوفاگ، سر گنده، آمور( این مااهی با تراکم متداول ) 3000 عدد در هکتار( از تیر ماه 1384 تا آبان ماه 1385 در مرکز تکثیر و پرورش ماهیان گرمابی زهک در زابل پرورش داده شد.ترکیب کشت متداول بچه کپور ماهیان چینی به ترتیب، فیتوفاگ 65 %، کپور معمولی 20 %، سر گنده 5 % و آمور 10 % بود. پارورش در 3 اساتررطرح و 3 استرر شاهد به مساحت 3500 متر مربع )حدود 3 / 1 هکتار( با تراکم 1100 عدد انجام گردید. ماهی اندک با تراکم 220 عدد در هاراسترر به ترکیب کشت توام کپور ماهیان چینی )جایگزین کپور معمولی( اضافه گردید و در طول دوره پرورش عوامل فیزیکی و شیمیایی مهام آب اندازه گیری شد. نرخ بازماندگی ماهی اندک و کپور ماهیان چینی به ترتیب 1 / 69 و 8 / 85 درصد بود. بچه ماهیان اندک از وزن متوسط40گرم در ابتدای دوره پرورش به وزن متوس 12 ± 760.4 گرم در پایان دوره پرورش رسیدند. بررسی ها نشان داد که متوس تولید ماهی کپوربیشتر از ماهی اندک بوده ولی تولیدات آمور در استررهای طرح بیشتر از استررهای شاهد بود. میانگین تولید کل ماهیان در کشت توام با ماهی انجک با کپور ماهیان چینی )استررهای طرح( 1312 کیلوگرم در هکتار و در کشت کپور ماهیان چینی متداول )استررهای شاهد( 1681 کیلوگرم در هکتار بود. با توجه به قیمت ماهی انجک در بازارهای محلی نسبت به ماهی کپور می توان تولید این ماهی را به مزرعه داران توصیه نمود

لینک کمکی