دانلود فایل word مطالعه برخي شاخصهاي خونشناسي ماهي کپور معمولي (Cyprinus carpio) با افزودن پودر گياه آنغوزه (Ferula assafoetida) به جيره

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مطالعه برخي شاخصهاي خونشناسي ماهي کپور معمولي (Cyprinus carpio) با افزودن پودر گياه آنغوزه (Ferula assafoetida) به جيره :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : همايش ملي آبزي پروري و اکوسيستم آبي پايدار

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

امروزه استفاده از محرکهای ایمنی همچون گیاهان دارویی در آبزیپروری جهت پیشگیری و کنترل بیماریها مورد توجه بسیاری از محققین قرار گرفته است. مطالعه حاضرتاثیر پودر گیاه آنغوزه Ferula assafoetida بر برخی پارامترهای خونشتاسی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) مورد بررسی قرار گرفت. 60 عدد ماهی کپور معمولی با میانگین وزنی 80 / 2 ± 60 / 14 گرم با 4 جیره غذایی حاوی 0 ، 5 ، 10 و 20 گرم بر کیلوگرم غذا پودر گیاه آنغوزه به مدت 60 روز تغذیه شدند. در پایان دوره آزمایش از ساقه دمی ماهیان خونگیری به عمل آمد و شاخص- های خونشناسی )تعداد گلبولهای قرمز و سفید، هموگلوبین، هماتوکریت، اندیسهای خونی MCH ، MCV و MCHC ( مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که سطح پودر گیاه آنغوزه اثر معنیداری بر روی میزان MCH ، MCV ، تعداد گلبول قرمز و گلبول سفید داشته)05 / 0 > (P ولی بر روی شاخصهای MCHC ، هموگلوبین و هماتوکریت اثر معناداری نداشته است )05 / 0 < (P . به نظر میرسد گیاه آنغوزه در غلظتهای بالا میتواند به عنوان یک مکمل غذایی در جیره غذایی ماهیان کپور معمولی برای بهبود شاخصهای فیزیولوژیک مورد استفاده قرار گیرد

لینک کمکی