دانلود فایل word مطالعه غدد مترشحه درون ريز توليدمثلي سختپوستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مطالعه غدد مترشحه درون ريز توليدمثلي سختپوستان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : همايش ملي آبزي پروري و اکوسيستم آبي پايدار

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

شناسایی و مطالعه غدد مترشحه داخلی علمی نوین است که در زمینه عملکرد چندگانه هورمونها، مسیرهای هدایت و بیان ایزوفرمهای متعدد هورمون در بافتهای مختلف فعالیت داشته و هر ساله گزارشات در این راستا رو به افزایش بوده و در سالهای اخیر سهم قابل توجهی از مطالعات را به خوداختصاص داده است که بیشتر آن در مورد رشد و تولیدمثل میباشد )هوبرمن، 2000 (. در این راستا پژوهش های تیوری تحت عنوان نقش هورمون-تراپی در تحریک بلوغ تخمدان و تخمریزی میگو گزارش شده است )آدینه و همکاران، 1393 (. یکی از عامل پرداختن محققین و دانشمندان به موضوعفیزیولوژی تولید مثل سخت پوستان و بویژه میگوهای تجاری دستیابی به شیوههای نوین در هماهنگی فرایند تکثیر در کارگاههای تکثیر و پرورش برای تحریک مولدین در جهت دستیابی به پست لاروها به تعداد کافی و در زمان مناسب میباشد

لینک کمکی