دانلود فایل word مقايسه ترکيب اسيد چرب عضله ميگو خام سرتيز Metapenaeus affinis و ميگوببري سبز Penaus semisulcatus

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقايسه ترکيب اسيد چرب عضله ميگو خام سرتيز Metapenaeus affinis و ميگوببري سبز Penaus semisulcatus :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : همايش ملي آبزي پروري و اکوسيستم آبي پايدار

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

هدف ازاین تحقیق مقایسه ترکیب اسیدهای چرب عضله دوگونه میگوی سرتیز(affinis Metapenaeus(ومیگوببری سبز (Penaussemisulcatus (بود.میگوهای موردنیازازصیدگاه ماهشهرصید گردید و پس ازشستشو،سرزنی وپوست گیری شدند و با استفاده ازدستگاه کروماتوگرافی گازی مورد سنجش قرارگرفتند.اسیدهای چرب اشباع غالب (SFA(درعضله میگوی سرتیز و ببری سبز، اسیدپالمیتیک (0:16 ،(اسیداستیاریک(0:18(بود.مقایسه میزان اسیدچرب اشباع در عضله دوگونه دارای اختلاف معنی داری نبود (05/0> p.(اسیدهای چرب غیراشباع با یک پیوند دوگانه غالب(MUFA(درعضله میگوسرتیز و ببری سبزاسیداولییک(1N9:18(بود.اسیدهای چرب غیراشباع باچندپیوند ،(20:4n-6 ) آراشیدونیک )،20:3n-6 )ایکوزادینوییک)،18:3n-6 )سبزاسیدگامالینولنیک سرتیزوببری میگوی درعضله غالب)PUFA)دوگانهاسیدایکوزاترانوییک(3N3:20،(اسیدایکوزاپنتانوییک (5N3:20 (بودند.مقایسه میزان اسید چرب غیر اشباع عضله درهردوگونه دارای اختلاف معنی دار نبود (05/0> P.(مقایسه میانگین اسیدچرب امگا3وامگ6 نسبت درعضله هردومیگودارای اختلاف معنی داری نبود( 05/0> P .( مقدارIAبه ترتیب درمیگوسرتیزوببری سبزبرابربا(36/0و23/0(بودکه اختلاف معنی دار نداشت ومقدار IT درمیگوسرتیز وببری سبز برابربا (23/0و16/0 (بودکه اختلاف معنی داری نشان نداد(05/0> P.(در مجموع عضله دوگونه میگوی سرتیز وببری سبز از لحاظ ارزش غذایی اسید چرب تفاوت با هم نداشتند.

لینک کمکی