دانلود فایل word مقايسه رشد و بازماندگي لارو قزل آلا در ميني انکوباتور و انکوباتورکاليفرنيايي تراف

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقايسه رشد و بازماندگي لارو قزل آلا در ميني انکوباتور و انکوباتورکاليفرنيايي تراف :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : همايش ملي آبزي پروري و اکوسيستم آبي پايدار

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

جهت مقایسه رشد و بازماندگی لارو قزل آلا در تراف و مینی انکوباتور در مزرعه ماهیان سردآبی سرشار )سه هزار تنکابن( آزمایشاتی مبنی بر درصد –قارچ زدگی، درصد تفریخ طی پنچ روز، متوسط وزن و قد لارو طی پنج هفته خوراک دهی با خوراک استارتر و محاسبه ضریب تبدیل غذایی صورتگرفت. نتایج حاصل از آزمایش نشان داد که میزان قارچ زدگی در تراف 61 / 65 درصد و در مینی انکوباتور 86 / 50 درصد بوده است. همچنین میزانبازماندگی تا مرحله تفریخ در مینی انکوباتور 75 / 14 درصد بیشتر از تراف بود. در این بررسی همواره لاروها در مینی انکوباتور دارای سرعت رشد بهتری نسبت به لاروهای داخل تراف بودند ضریب تبدیل غذایی ماهی ها در بین دو انکوباتور آزمایشی تفاوت معنی داری نداشت ) 05 / 0 < p .)

لینک کمکی