دانلود فایل word ارزيابي ميزان رضايتمندي سکونتگاه هاي غير رسمي با استفاده از فرآيند تحليل شبکه (اي ان پي) نمونه موردي : سکونتگاه غير رسمي بهار(پاي کتا) شهر شيراز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word ارزيابي ميزان رضايتمندي سکونتگاه هاي غير رسمي با استفاده از فرآيند تحليل شبکه (اي ان پي) نمونه موردي : سکونتگاه غير رسمي بهار(پاي کتا) شهر شيراز :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس شهرسازي،مديريت و توسعه شهري

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

هر سکونتگاه انسانی باید در برگیرنده فاکتورهایی جهت سهو لت زندگی در خود باشند و این فاکتورها در غالب موازین و چارچوب های کیفیت زندگی بر شمرده می شود. کیفیت زندگی ابعادی گسترده و پیچیده دارد و به تنهایی نمی توان در غالب یک تخصص به بررسی آن پرداخت بلکه می بایست متخصصین مختلف حوزه شهری در آن ورود پیدا کنند. متاسفانه در سکونتگاه های غیر رسمی این کیفیت در حد بسیار نازلی قرار دارد و متعاقبا رضایتمندی از این فاکتورها در سکونتگاه های غیر رسمی بسیار پایین است. هدف این تحقیق ارزیابی میزان رضایتمندی از سکونتگاه غیر رسمی شهرک بهار شیراز و شناسایی عوامل موثر بر تنزل کیفیت زندگی می باشد. نحقیق حاضر از نوع هدف کاربردی و از حیث روش تحلیلی -توصیفی بوده و جامعه آماری برابر با 9880 نفر ساکنین شهرک بهار می باشند که با اسفاده از روش کوکران با ضریب خطای 5 درصد برابر با 369 پرسشنامه می باشد. داده ها با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس و روش تی تک نمونه ای تجزیه و تحلیل شده اند. همچنین برای سنجش عوامل تاثیرگذار بر رضایتمندی و تنزل شاخص های کیفیت زندگی اقدام به ارزیابی شاخص های از روش تحلیل شبکه ای (ای ان پی) و برای انجام این فرایند از نزم افزار سوپر دسیژن استفاده گردیده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که عامل اقتصادی بیشترین تاثیرگذاری در رضایتمندی، شاخص های کالبدی رتبه دوم و شاخص های اجتماعی و زیست محیطی در رده های بعدی تاثیر کمتری دارند.

لینک کمکی