دانلود فایل word بررسي تاثير عوامل زيست اقليمي بر شکل گيري مساکن روستايي اورامان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي تاثير عوامل زيست اقليمي بر شکل گيري مساکن روستايي اورامان :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس شهرسازي،مديريت و توسعه شهري

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

در این مقاله بخشی از ساختار ساده اما با شکوه ایران زمین در دامنه زاگرس(استان کردستان)با ویژگیهای خاص خود در زمینه معمار یروستایی مورد بررسی قرار گرفته است و به ارزیابی اقلیم ی مساکن سنتی روستاها ی هورامان (اورامان)ازتوابع استانها ی کردستان و کرمانشاه پرداخته می شود.معماری بومی منطقه هورامان (اورامان)در گذر زمان رشد پیدا کرده و ساختمانها در اثر بکار گ ی ری عوامل اقلیمی ،محیطی و استفاده از مصالح بوم آور، پاسخگو ی نیازها یساکنان بوده اند. بنابراین شناخت، این تجارب علاوه بر کمک به توسعه پایدار، می تواند در بازتولید فضاهای مسکون ی و معمار ی در منطقه به کار گرفته شود. ا ین مقاله با چن ین هدف ی به روش پیمایشی انجام می پذیرد و روش نمونه گیری از نوع نمونه گیری در دسترس می باشد. در این مطالعه 5 گونه ی مسکن سنت ی روستا یهورامان انتخاب و برداشت گردید و سپس تاثیرات عوامل اقلیمی بر شکل گیری این مساکن و معماری آنها مورد بررسی قرار گرفت.در این بررسی تاثیرات فرهنگ، مصالح بوم آور و نقش طبیعی زمین نیزمورد توجه قرار گرفته است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که معماری این منطقه هماهنگ و پیرو اصول معمار ی ارگانی ک میباشد. نتیجه حاصل از این تحقیق نشان می دهد مهمتر ین عوامل موثر در فرم و شکل گیری پلکانی و مصطبها ی و همچن ین سازه های مورد استفاده در مساکن روستایی منطقه اورامان را می توان به این شرح بیان کرد: شکل وفرم کوهستان ی منطقه اورامان، مصالح بومی، عوامل اقلیمی و جغرافیایی، اشتغال و اقتصاد منطقه،ویژگیهای فرهنگی و اجتماعی مردم ساکن در آن منطقه.

لینک کمکی