دانلود فایل word نقش محورهاي پياده درتوسعه پايدار شهرها، نمونه موردي محورسرتپوله شهرسنندج

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word نقش محورهاي پياده درتوسعه پايدار شهرها، نمونه موردي محورسرتپوله شهرسنندج :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس شهرسازي،مديريت و توسعه شهري

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

پیاده روی وامکان قدم زدن یکی از مهم ترین نیازه های زندگی شهری واز جمله شاخص های شهر س الم در الگ وی توسعه پایدار شهری است .تمامی فعالیت های اجباری ،اختیاری واجتماعی که درفضاهای شهری انجام می شود ارتباط تنگاتنگی با حرکت پیاده دارد .لذا ضروری است که به عنوان ابتدایی ترین ودر عین حال ضروری ترین شکل حرکت مورد توجه نظام برنامه ریزی ومدیریت شهری قرارگیرد .در عصرحاضر با توجه به مطرح شدن توسعه پایدار وتشویق به پیاده روی به عنوان یکی از پایدارترین روش های حمل ونقل که مورد توجه قرارگرفت از جنبه های مختلف اجتماعی -فرهنگی ،زیست محیطی،اقتصادی وسیاسی سبب توسعه پایدار شهرها میگردد.در این مقاله منابع مرتبط با توسعه پایدار ومحورهای پیاده در شهرها موردبررسی قرارگرفته واصول ومعیارهای برای ارتقای کیفیت های وبازطراحی این محورها به عنوان الگوی مناسب برای جابجایی در محیط شهری که در طول زمان رونق خودرا در مراکز شهری ازدست داده اند وچون سابق دربافت های تاریخی مورد استفاده قرار نمیگیرندموردبرسی قرارگرفته است.گذرسرتپوله که در هسته مرکزی شهرسنندج ،بستر مطالعات میدانی تحقیق بود که باتوجه به پتانسیل موجود وسابقه ای تاریخی که درنظام شکل گیری شهر سنندج در نزدیکی بافت مرکزی شهر وهمچنین بازار شهر وهمجواری ابنیه های ارزشمند تاریخی ومذهبی (هاجرخاتون )درطول مسیروهمچنین فعالیت های تجاری که اکنون بیشتر به پارچه فروشی وصنایع دستی ولباس های محلی محدود شده،به حیات خود ادامه می دهد؛که نتایج بدست آمده نشان میدهد که ساماندهی محور با محوریت پیاده موجب انطباق باسیاست پیاده گستری وتابع ابعاد توسعه پایداری شهری است . توجه به این ابعاد وبرنامه ریزی حرکت پیاده درشهرها موجب رونق این محورها درسالیان آتی درشهرخواهد شود.

لینک کمکی