دانلود فایل word نگرشي بر مکتب فوتوريسم در شهرسازي امروز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word نگرشي بر مکتب فوتوريسم در شهرسازي امروز :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس شهرسازي،مديريت و توسعه شهري

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

تحول، در جهان امروز بدون هیچ مرزی در حال پیشرفت است . پیشرفت تکنولوژی در دوران معاصر، با سرعتی در حال اتفاق افتادن است که انسان امروز، ناگزیر برای برطرف کردن نیازهای روزانه یخود، با آن هم سو شده است . در گذشته هایی نه چندان دور،تکنولوژیهای امروزی در تصورات آدمی، جایگاهی به جز رویا نداشت. اما امروزه انسان شاهد تغیراتی است که آن را، به صورت کلیاز دنیای سنتی جدا کرده و در اعماق جهان تکنولوژی فرو می برد . تغیرات شکل گرفته در دورههای تاریخ، با عناوین گوناگونی درمکاتب مختلف تعریف شدهاست. مکتب فوتوریسم به عنوان مکتبی انقلابی و بدون عملکرد واقعی در زمان خود، امروزه به خوبی حقیقتش را به عرصه ی نمایش گذاشته است. در این مقاله تلاش شده است تا علاوه بر معرفی صحیح این مکتب به بیان دیدگاه های آرمانی آن در دنیای معاصر پرداخته شود . هدف اصلی این مقاله شناسایی مفاهیم مکتب فوتوریسم و به کار گیری آن در دنیای معاصر است. روش تحقیق این پژوهش، توصیفی- تحلیلی می باشد که بر این اساس اطلاعات موجود از مکتب مورد بررسی با مطالعات کتابخانهای و اسناد موجود و تحلیل آن ها به دست آمده است و درنهایت با استفاده از تحلیل دقیق مفاهیم این مکتب، اصول کلی تفکرمورد مطالعه به عنوان الگویی برای شهرسازی معاصر امروز معرفی شده است.

لینک کمکی