دانلود فایل word نوسازي بافت فرسوده با بهرهگيري از اصول توسعه درون زا مطالعه موردي: محله جي شهر تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word نوسازي بافت فرسوده با بهرهگيري از اصول توسعه درون زا مطالعه موردي: محله جي شهر تهران :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس شهرسازي،مديريت و توسعه شهري

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

در این پژوهش پس از بررسی مبانی نظری پیرامون بهسازی و نوسازی بافت فرسوده و همچنین اصول توسعه درون زا با توجه به مطالعات صورت گرفته داخلی و خارجی تعدادی شاخص جهت ارزیابی امکان احداث درون زا در محله مورد مطالعه انتخاب گردید . پس از جمع آوری اطلاعات، بازدیدهای میدانی و شناخت وضع موجود محله جی، تعداد 381 نفر به عنوان جامعه آماری از ساکنین محله انتخاب گردیده و با توزیع پرسشنامه نسبت به امتیازدهی شاخصها اقدام گردید. نتایج حاصل از پرسشنامه به عنوان داده از طریق نسخه 19 نرمافزار spss و به روش تحلیل همبستگی و عاملی مورد آزمون قرار گرفت. پس از تحلیل شاخص های مستخرج از قسمت مبانی نظری، به تدقیق مدل و ارایه پیشنهادات پرداخته شده است. برای دستیابی به راهبردهای دقیقتر ، چشم اندازی در افق 1404 مشخص شد و سیاستها و راهبردها ارایه گردید.

لینک کمکی