دانلود فایل word اثربخشي تمرينات يوگا بر کاهش اضطراب زايمان و افزايش سلامت روان زنان باردار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word اثربخشي تمرينات يوگا بر کاهش اضطراب زايمان و افزايش سلامت روان زنان باردار :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي فقه، حقوق و روانشناسي

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان اثربخشی تمرین های یوگا روی سلامت روان زنان باردار انجام گرفت. در یک طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل ، با در نظر گرفتن سطح اطمینان (95/0 ، (توان آزمون (80/0 (و حجم اثر (50/0 ، (نمونه ای 40 نفری از زنان باردار به صورت تصادفی انتخاب و در دو گروه 20 نفری قرار گرفتند. پس از اجرای پیش آزمون، گروه آزمایش از طریق حرکات یوگا تمرین داده شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات فرم کوتاه پرسشنامه چک لیست علایم و نشانه های اختلالات روانی(25-SCL (بود. برای تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش از تحلیل کواریانس استفاده گردید. نتایج به دست آمده از تحلیل کواریانس روی سلامت روان کلی نشان داد تمرین یوگا باعث بهبود سلامت روان گروه مداخله در پس آزمون شده است. همچنین نتایج تحلیل کواریانس روی مولفه های سلامت روان نشان داد تمرین های یوگا روی مولفه های اضطراب، افسردگی و علایم جسمانی در سطح (01/0 (و روی مولفه های حساسیت بین فردی ، هراس و روان پریشی در سطح (05/0 (معنی دار است.

لینک کمکی