دانلود فایل word اصول و شرايط حاکم بر ادله الکترونيکي در حقوق ايران و استراليا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word اصول و شرايط حاکم بر ادله الکترونيکي در حقوق ايران و استراليا :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي فقه، حقوق و روانشناسي

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

دلیل در حقوق کیفری آزاد است ولی پذیرش چنین ادعایی به صورت مطلق، صحیح نیست. همه چیز باید در پرتو حکومت قانون تعریف شود و دلیل نیز باید توسط قانون تعیین و حدود اعتبار آن معلوم گردد. بنابراین، اصل آزادی دلیل باید با اصل اساسی دیگری یعنی اصل قانونی بودن، هماهنگ باشد. با توجه به اینکه در عصر جدید داده هایمندرج در اینترنت و دنیای مجازی در صورتی که صحت انتساب آنها به اشخاص حقیقی یا حقوقی اثبات شود می تواند به عنوان ادله الکترونیکی در دعاوی مطرح باشند و در مورد مسایل حقوقی به قاضی کمک شایانی بکند، صاحبنظران نظام عدالت کیفری کوشیدهاند با نهادینه سازی شاخههای پژوهشی کاربردی جدید، مانند استناد پذیری ادله الکترونیکی در امور کیفری و کشف علمی جرایم، در عین حال که بر غنای حقوق کیفری میافزایند نواقص و نارساییهای حقوقی علمی آن را هم رفع کنند. در این مقاله به دانلود فایل word اصول و شرايط حاکم بر ادله الکترونيکي در حقوق ايران و استراليا پرداخته میشود. نظام تحصیل آزادانه دلیل در تقابل با اصل مشروعیت تحصیل دلیل، مسایل و مشکلات آیین دادرسی کیفری، قواعد علوم ناظر بر سیستمهای رایانهای از جمله مهمترین مباحث این مقاله میباشد.

لینک کمکی