دانلود فایل word الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني وتاثير آن بر گمرک کشور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني وتاثير آن بر گمرک کشور :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي فقه، حقوق و روانشناسي

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

یکی از سازمانهایی که نقش اساسی را در حوزهی اقتصادی کشور ایفا میکند، گمرک است. نقش تعیین کننده گمرک در هدایت موثر و مطلوب جریان تجارت بینالمللی و تامین جایگاهی شایسته برای کشورهای متبوع در عرصه بازرگانی جهانی باعث شده است تا دولتها در جهت تسهیل در امر تجارت جهانی به تجدید نظر و بازنگری در قوانین و مقررات تجاری و رویه های گمرکی خود در پرتو سیاستها و خط مشی های کلی بپردازند. پیوستن به سازمان تجارت جهانی یکی از مهمترین اقداماتی است که کشورها در جهت پیوست به بازار بزرگ جهانی انجام میدهند. کشور ایران نیز یکی از کشورهایی است که خواستار ورود به این سازمان است. و در این روند، اصلاحات س یستم گمرکی ، خدمات مالی، بیمه، بورس کشور و ... جهت انطباق با استانداردهای جهانی، از اقدامات اولیه و پیش شرط های پیوستن به سازمان تجارت جهان ی تعبی رمیشود. در این پژوهش سعی بر آن شده است تا با بررسی جوانب مختلف عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی، الزامات و زیرساختهای اساسی اقتصادی و به ویژه گمرک کشور در این پروسه شناسایی شده و تاثیرات این الحاق بر گمرک کشور، بررسی شود. روش جمع آوری اطلاعات از طریق مطالعات کتابخانهای و بررسی کتب، پایاننامهها، مجلات، مقالات و اسناد مربوط به موضوع تحقیق بوده است.

لینک کمکی