دانلود فایل word بررسي اثربخشي توانبخشي شناختي بر حافظه ي کاري و توجه پايدار کودکان با اختلال رياضي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي اثربخشي توانبخشي شناختي بر حافظه ي کاري و توجه پايدار کودکان با اختلال رياضي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي فقه، حقوق و روانشناسي

تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

هدف : هدف ما در این پژوهش دانلود فایل word بررسي اثربخشي توانبخشي شناختي بر حافظه ي کاري و توجه پايدار کودکان با اختلال رياضي می باشد .روش : پژوهش حاضر به شیوه شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل است،که در آن کودکان با اختلال ریاضی به شکل تصادفی یا دردسترس در دو گروه آزمایشی وگواه گمارده میشوند.جامعه ی آماری این پژوهش را کودکان با اختلال ریاضی که داوطلب به شرکت در جلسات درمانتوانبخشی شناختی را دارندو ملاک های لازم را برای ورود به پژوهش دارندنمونه پژوهش حاضر 30نفراز دانش آموزان داری اختلال ریاضی شهر تهران کهملاک های لازم برای ورود به پژوهش را دارند ،نمونه ی حاضر را تشکیل خواهند داد.که 15 نفر در گروه آزمایشی و15 نفر در گروه گواه گمارده میشوند.ابزار : روش جمع آوری اطلاعات به صورت مشاهدهو آزمون میباشد.نتایج مطالعه: نتایج نشانگر این است که بین کارکردهای اجرایی در دانش آموزان با و بدون اختلال در ریاضیات تفاوت وجود دارد و با استفاده از مداخلهتوانبخشی شناختی، میتواند حافظه ی کاری کودکان با اختلال ریاضی را بهبود ببخشید.در واقع نرم افزار پیشبرد شناختی بر روی افزایش مهارت حافظه کاری وتوجه پایدار کودکان با اختلال ریاضی تاثیر مثبتی دارد .

لینک کمکی