دانلود فایل word ارتباط بين توان هوازي با سطح فعاليت بدني و BMI دانش آموزان دختر 16-12 سال شهر بوشهر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word ارتباط بين توان هوازي با سطح فعاليت بدني و BMI دانش آموزان دختر 16-12 سال شهر بوشهر :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش ملي دستاوردهاي نوين تربيت بدني و ورزش

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

افزایش شیوع چاقی در کودکان و بزرگسالان در سال های اخیر تنها به علت عوامل ژنتیکی نبوده است و عوامل مختلف رفتاری و محیطی نیز نقش داشته اند، لذا این پژوهش با هدف بررسی ارتباط بین توان هوازی با میزان سطح فعالیت بدنی و BMI دانش آموزان دختر 12 تا 16 سال شهر بوشهر طراحی و مورد مطالعه قرار گرفت. برای انجام کار ابتدا مجوز تحقیق از سازمان آموزش و پرورش اخذ گردید، سپس اطلاعات لازم در مورد نام و آدرس مدارس شهر بوشهر دریافت شد. در مرحله بعد، تعداد مورد نیاز آزمودنی با استفاده از روش های برآورد نمونه ( جدول مورگان ) انتخاب شدند. بدین منظور تعداد 275 نوجوان دختر 16 تا 12 شهر بوشهر با استفاده از نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. ویژگی های قد ( 7/2±150/4 سانتی متر )، وزن ( 4/7±39/7 کیلوگرم) و شاخص توده بدنی (4/1±16/9)، سطح فعالیت بدنی و همچنین حداکثر اکسیژن مصرفی آزمودنی های محاسبه شد. جهت ارزیابی توان هوازی از آزمون شاتل ران استفاده شده است. پرسشنامه استفاده شده توسط محقق بر گرفته از تحقیقات خارجی و داخلی با پایایی به میزان 0/83 برای دختران است، که توسط آن بررسی سطح فعالیت بدنی آزمودنی ها صورت گرفته است. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss نسخه 22 و آزمون ضریب همبستگی پیرسون انجام شد. نتایج تحلیل داده ها نشان داد بین توان هوازی با میزان فعالیت بدنی رابطه ی معنی دار مثبت و با شاخص BMI ارتباط معکوس ( منفی ) مشاهده شد. بنابراین می توان چنین نتیجه گیری کرد که مهمترین متغیر در پیش بینی اکسیژن مصرفی بیشینه در دختران 12 تا 16 ساله سطح فعالیت بدنی و BMI می باشد.

لینک کمکی