دانلود فایل word ارتباط بين ساختار سازماني و مديريت مشارکتي بين کارکنان سازمان ورزش و جوانان استان هرمزگان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word ارتباط بين ساختار سازماني و مديريت مشارکتي بين کارکنان سازمان ورزش و جوانان استان هرمزگان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش ملي دستاوردهاي نوين تربيت بدني و ورزش

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین ساختار سازمانی با مدیریت مشارکتی در بین کارکنان سازمان ورزش و جوانان استان هرمزگان می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش از نوع توصیفی همبستگی است. ابزار گردآوری داده ها شامل دو پرسشنامه ی استاندارد ساختار سازمانی استیفن رابینز (1987) و پرسشنامه مدیریت مشارکتی نظر کمیشانی بود. روایی پرسشنامه ساختار سازمانی رابینز در سال 1386 در پایان نامه کارشناسی ارشد مرضیه خلیفه سلطانی مورد تایید قرار گرفته و پایایی با آلفای کرونباخ 0/86، محاسبه شده همچنین روایی پرسشنامه استاندارد مدیریت مشارکتی کمیشانی در سال 1384 در پایان نامه کارشناسی ارشد حمید نظری تایید و پایایی آن با آلفای کرونباخ 0/89 مورد تایید قرار گرفته است. محقق پس از تایید روایی محتوا توسط اساتید مجرب مدیریت ورزشی، پایایی آنها بترتیب با مقدار ضریب آلفای کرونباخ 0/90 و 0/87 محاسبه شد. جامعه ی آماری برابر نمونه آماری تحقیق شامل کارکنان سازمان ورزش و جوانا استان هرمزگان به تعداد 97 نفر در نظر گرفته شد. پس از توزیع پرسشنامه، در نهایت تعداد 95 پرسشنامه ی قابل دسترسی بازگشت داده شد. داده های پژوهش با استفاده از آمار توصیفی، آزمون کالموگراف اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ی 21 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که بین ساختار سازمانی با مدیریت مشارکتی در بین کارکنان سازمان ورزش و جوانان استان هرمزگان رابطه معکوس معنی داری وجود دارد. بین پیچیدگی با مدیریت مشارکتی در بین کارکنان سازمان ورزش جوانان استان هرمزگان رابطه معنی داری وجود ندارد. همچنین بین رسمیت و تمرکز با مدیریت مشارکتی در بین کارکنان سازمان ورزش و جوانان استان هرمزگان رابطه معکوس و معنی داری وجود دارد. بین متغیر ملاک مدیریت مشارکتی و متغیرهای پیش بین مولفه های ساختار سازمانی تنها مولفه رسمی بودن سازمان از اندازه اثر معناداری برخوردار می باشد و مدیریت مشارکتی تنها به وسیله رسمی بودن سازمان قابل پیش بینی است . بنابراین طبق نتایج می توان گفت ساختار سازمانی یکی از فاکتورهای مهم در مدیریات مشارکتی است و باید اهمیت مدیریت مشارکتی در بین سازمان ورزش و جوانان استان هرمزگان در نظر گرفته شود.

لینک کمکی