دانلود فایل word ارتباط بين شاخص هاي آنتروپومتري ( BF% و BMI ) با بروز ناهنجاري هاي اسکلتي عضلاني دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان همدان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word ارتباط بين شاخص هاي آنتروپومتري ( BF% و BMI ) با بروز ناهنجاري هاي اسکلتي عضلاني دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان همدان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش ملي دستاوردهاي نوين تربيت بدني و ورزش

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

هدف از این تحقیق بررسی رابطه ی بین شاخص های BMI و BF% با بروز ناهنجاری های اسکلتی عضلانی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان همدان و روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. انددازه ی BMI و BF % و ناهنجاری های اسکلتی عضلانی اندازه گیری شد. آمار استنباطی به منظور تعیین رابطه ی همبسدتگ ی متغیرهای BMI و BF % از فرمول خی دو استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که بین شاخص BMI و بدروز ناهنجاری های اسکلتی عضلانی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه رابطه ی معنا داری وجود دارد. بین شاخص BF % و بروز ناهنجاری های اسکلتی عضلانی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه فقط با یک عارضه رابطه ی معنا داری وجود دارد. جامعه ی آماری تحقیق را کلیه ی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه ی شهرستان همدان تشکیل می دهند که 350 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. پس از اندازه گیری شاخص های آنترپومتری BMI و BF% مقدار آنها با استفاده از فرمول های مربوطه به دست آمد. برای اندازه گیری ناهنجاری های اسکلتی _ عضلانی از گونیامتر، اسکولیومتر ، خط کش منعطف ، کولیس مخصوص استخوان ، صفحه ی شطرنجی و پدسکوپ استفاده شد. با حصول اطمینان از نرمال بودن توزیع داده ها با استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنوف ، از آزمون خی دو با ارزش احتمال کمتر ازز 0/05 استفاده گردید. بین شاخص آنتروپومتری BMI و بروز ناهنجاری های اسکلتی عضلانی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان همدان با عارضه های کایفوز ، لوردوز ، زانوی ضربدری و کف پای صاف با اندازه ی احتمال به ترتیب 0/003 و 0/003، 0/001، 0/0001 ارتباط معناداری وجود دارد. بین شاخص آنتروپومتری % BF و بروز ناهنجاری های اسکلتی عضلانی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان همدان با عارضه ی کایفوز با اندازه احتمال 0/0001 ارتباط معناداری وجود دارد. افزایش شاخص آنتروپومتری BMI بیشتر از شاخص آنتروپومتری BF % بروزناهنجاری های اسکلتی عضلانی را پیش بینی می نماید.

لینک کمکی