دانلود فایل word ارتباط بين کيفيت خدمات با وفاداري والدين شرکت کنندگان در مدارس فوتبال شهرستان تبريز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word ارتباط بين کيفيت خدمات با وفاداري والدين شرکت کنندگان در مدارس فوتبال شهرستان تبريز :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش ملي دستاوردهاي نوين تربيت بدني و ورزش

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

هدف کلی این تحقیق تعیین رابطه ی بین کیفیت خدمات با وفاداری والدین شرکت کنندگان در مدارس فوتبال شهرستان تبریز می باشد. تحقیق حاضر از لحاظ ماهیت تحلیل، کاربردی بوده و روش تحقیق توصیفی ، همبستگی بوده و به صورت میدانی انجام گرفته است. برای بررسی ویژگی های جامعه آماری و جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه به مطالعه نظرات پاسخگویان پرداخته شد. جامعه آماری این پژوهش 341 نفر نمونه تصادفی از مشتریان مدارس فوتبال شهرستان تبریز در گروه والدین فوتبال آموزان تشکیل دادند که حداقل 3 ماه مشتری خدمات مدارس فوتبال شهرستان تبریز بودند، انتخاب گردید. در تحقیق حاضر برای اندازه گیری داده ا از دو پرسشنامه ی استاندارد کیفیت خدمات مراکز ورزشی ( کیم و کیم، 1985 ) و پرسشنامه ای جدید و اختصاصی براساس استانداردهای مدارس فوتبال در ایران استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد ارتباط معنی داری بین کیفیت خدمات با وفاداری مشتریان وجود داشت. نتایج پژوهش نشان می دهد که لازمه ی تعهد و تکرار مراجعات مشتریان، ارایه خدمات با کیفیت بالا بوده و این کیفیت خدمات باید با ارایه برنامه ها و کلاس های متنوع و جذابف وجود مربیان آگاه، و جذابیت ظاهری لوازم ورزشی، روحیه ی بالای تعامل و توجه به مربی، ارایه راهنمایی های به موقع، درک نیازهای ویژه هر شرکت کننده را بالا برد.

لینک کمکی