دانلود فایل word ارتباط بين کيفيت خدمات و رضايت مندي مشتريان باشگاه هاي ورزشي شهرستان کازرون

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word ارتباط بين کيفيت خدمات و رضايت مندي مشتريان باشگاه هاي ورزشي شهرستان کازرون :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش ملي دستاوردهاي نوين تربيت بدني و ورزش

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف بررسی ارتباط کیفیت خدمات با رضایت مندی مشتریان در باشگاه های ورزشی شهر کازرون انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود که به شکل میدانی اجرا شد جامعه آماری پژوهش، مشتریان با حداقل شش ماه سابقه عضویت باشگاه های ورزشی ( بدنسازی و آمادگی جسمانی و ایروبیک ) شهر کازرون بودند. حجم نمونه با استفاده جدول مورگان 320 نفر تعیین شد. با توجه به محدودیت باشگاه های بدنسازی شهر کازرون ، تعداد 28 باشگاه پاسخگو بودند که از هر باشگاه به طور تقریبی 15 نفر از مشتریان حایز شرایط مورد نظر، به صورت تصادفی به عنوان نمونه آماری پژوهش حاضر انتخاب شدند. 360 پرسشنامه توزیع و از بین آنها 320 پرسشنامه قابل قبول بازگردانده شد. برای گردآوری اطلاعات از پرسش نامه بومی شده لیو ( 2008 ) و برای تجزیه و تحلیل ویژگی های جمعیت شناختی از آمار توصیفی استفاده شد. آزمون تحلیل عاملی، آزمون کلموگروف اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره نیز در بخش آمار استنباطی استفاده شد. ضریب همبستگی پیرسون برابر r=0/848 و p=0/001 می باشد. بررسی یافته ها نشان داد که بین کیفیت خدمات و رضایت مندی مشتریان ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.

لینک کمکی