دانلود فایل word ارتباط بين معنويت در محيط کار با اخلاق حرفه اي براساس ويژگي هاي جمعيت شناختي در هيات هاي ورزشي استان اصفهان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word ارتباط بين معنويت در محيط کار با اخلاق حرفه اي براساس ويژگي هاي جمعيت شناختي در هيات هاي ورزشي استان اصفهان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش ملي دستاوردهاي نوين تربيت بدني و ورزش

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

تحقیق حاضر با هدف دانلود فایل word ارتباط بين معنويت در محيط کار با اخلاق حرفه اي براساس ويژگي هاي جمعيت شناختي در هيات هاي ورزشي استان اصفهان می باشد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی، به لحاظ ماهیت از نوع همبستگی و به لحاظ روش جمع آوری پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مسیولان ( رییس ، نواب رییس، دبیران و کارشناسان و کارمندان ) هیات های ورزشی استان اصفهان، به تعداد کل 200 نفر تشکیل دادند. نمونه آماری برابر با جامعه آماری در نظر گرفته شد. در این پژوهش از دو پرسشنامه استاندارد معنویت در محیط کار میلیمین و همکاران (2003) و اخلاق حرفه ای استفاده گردید. پرسشنامه های مذکور پس از مهیا شدن به تعداد لازم در هیات های ورزشی توزیع و جمع آوری شد. در این پژوهش جهت تجزیه و تحلیل داده ها، از روش های آماری توصیفی از قبیل : جداول توزیع فراوانی، نمودارها، شاخص های مرکزی و شاخص های پراکندگی جهت توصیف ویژگی های آزمودنی ها و متغیرهای تحقیق و از روش های آمار استنباطی از قبیل : آزمون باکس، آزمون لامبداویکز و تحلیل واریانس استفاده شده است. اعم نتایج تحقیق حاضر عبارتند از : فرض برابری میانگین های معنویت در محیط کار و اخلاق حرفه ای براساس جنسیت تایید می شود. به عبارتی دو میانگین مذکور با توجه به جنسیت؛ دارای اختلاف معناداری با هم نیستند. فرض برابری میانگین های معنویت در محیط کار و اخلاق حرفه ای براساس طبقات سن تایید می شود. به عبارتی دو میانگین مذکور با توجه به طبقات سن؛ دارای اختلاف معناداری با هم نیستند. فرض برابری میانگین های معنویت در محیط کار و اخلاق حرفه ای براساس مدارک تحصیلی تایید می شود. به عبارتی دو میانگین مذکور با توجه به مدارک تحصیلی؛ دارای اختلاف معناداری با هم نیستند.

لینک کمکی