دانلود فایل word ارتباط بين معنويت در محيط کار با اخلاق حرفه اي در هيات هاي ورزشي استان اصفهان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word ارتباط بين معنويت در محيط کار با اخلاق حرفه اي در هيات هاي ورزشي استان اصفهان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش ملي دستاوردهاي نوين تربيت بدني و ورزش

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

تحقیق حاضر با هدف دانلود فایل word ارتباط بين معنويت در محيط کار با اخلاق حرفه اي در هيات هاي ورزشي استان اصفهان می باشد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی، به لحاظ ماهیت از نوع همبستگی و به لحاظ روش جمع آوری پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مسیولان رییس ، نواب رییس، دبیران و کارشناسان و کارمندان ) هیات های ورزشی استان اصفهان، به تعداد کل 200 نفر تشکیل دادند. نمونه آماری برابر با جامعه آماری در نظر گرفته شد. در این پژوهش از دو پرسشنامه استاندارد معنویت در محیط کار میلیمین و همکاران (2003) و اخلاق حرفه ای استفاده گردید. پرسشنامه های مذکور پس از مهیا شدن به تعداد لازم در هیات های ورزشی توزیع و جمع آوری شد. در این پژوهش جهت تجزیه و تحلیل داده ها، از روش های آمار توصیفی از قبیل : جداول توزیع فراوانی، نمودارها، شاخص های مرکزی و شاخص های پراکندگی جهت توصیف ویژگی های آزمودنی ها و متغیرهای تحقیق و از روش های آمار استنباطی از قبیل : آزمون کالموگروف اسمیرنوف جهت طبیعی بودن توزیع نمرات، آزمون تی تک نمونه ای، آزمون ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل اریانس استفاده شده است. اهم نتایج تحقیق حاضر عبارتند از : اختلاف معنی داری بین میانگین های مشاهده شده و فرضی معنویت در محیط کار (t=15/27، p<0.01) وجود دارد. اختلاف معنی داری بین میانگین های مشاهده شده و فرضی اخلاق حرفه ای (t=17/85، p<0.01) وجود دارد. بین معنویت در محیط کار با اخلاق حرفه ای رابطه معناداری (t=0/21، p<0.01)، وجود دارد.

لینک کمکی