دانلود فایل word ارتباط تعارض و کارايي کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان سيستان و بلوچستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word ارتباط تعارض و کارايي کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان سيستان و بلوچستان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش ملي دستاوردهاي نوين تربيت بدني و ورزش

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی ارتباط تعارض سازمانی و کارایی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان سیستان و بلوچستان بود. جامعه آماری عبارت بودند از کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان سیستان و بلوچستان در سال 1394 ( 240 نفر) و حجم نمونه تمام شمار بود ( 200 پرسشنامه برگشتی ) . از پرسشنامه 21 سوالی استاندارد تعارض سازمانی (نرگسی 1390 ) با طیف لیکرت در قالب 2 بعد و پرسشنامه 17 سوالی کارایی ( دانشی فرد 1388 ) در قالب 3 بعد که به ترتیب روای محتوایی وسازه این پرسشنامه ها در تحقیق نرگسی ( 1390 ) و دانشی فرد ( 1388 ) برآورد و مورد تایید قرار گرفته بود ، استفاده شد. پایایی پرسشنامه های مذکور به ترتیب با استفاده از آزمین آلفای کرونباخ به ترتیب 0/963 و 0/968 برآورد و مورد تایید قرار گرفت. روش تحقیق حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود که به صورت میدانی اجرا شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های آمار توصیفی (میانگین ، انحراف استاندارد ، فراوانی و درصد فراوانی ) و همچنین در بخش آمار استنباطی از آزمون t ، k s تک نمونه ای، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی استفاده گردید. یافته ها نشان داد که: 1- بین تعارض سازمانی و کارایی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان سیستان و بلوچستان ارتباط معنی داری وجود دارد ، 2- تعارض سازمانی بر کارایی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان سیستان و بلوچستان تاثیر دارد ، 3- در ارزیابی وضعیت تعارض سازمانی و کارایی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان سیستان و بلوچستان و هر یک از ابعاد آن ، همگی در وضعیت مناسبی (بالاتر از نمره ملاک ) قرار داشتند ، 4- نتایج نشان داد که مدل رگرسیونی تحقیق مرکب از متغیر پیش بین (تعارض سازمانی) و یک متغیر ملاک (کارایی) از لحاظ کیفیت، مدل خوبی بوده و مجموعه متغیر های پیش بین قادرند به خوبی تغییرات متغیر کارایی را پیش بینی کنند. به عبارتی رگرسیون خطی متغیرهای تعارض سازمانی بر کارایی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان سیستان و بلوچستان حدود 70 درصد از کل تغییرات را توجیه می کند و مابقی، سهم سایر متغیرهاست.

لینک کمکی