دانلود فایل word ارتباط درک رفتار بازخورد مثبت مربيان و رضايتمندي بازيکنان مرد ليگ برتر تنيس روي ميز ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word ارتباط درک رفتار بازخورد مثبت مربيان و رضايتمندي بازيکنان مرد ليگ برتر تنيس روي ميز ايران :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش ملي دستاوردهاي نوين تربيت بدني و ورزش

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

هدف از انجام این پژوهش تعیین ارتباط بین درک رفتار بازخورد مثبت مربیان و رضایت مندی بازیکنان مرد لیگ برتر تنیس روی میز ایران بود. یکی از ابعاد مهم در تصمیم گیری مربیان، انتخاب سبک و شیوه مربیگری است. مربیان به عنوان یکی از ارکان اساسی شکل گیری و پیشرفت هر تیمی مورد توجه بوده اند و از نقش مهم آن ها در عملکرد بازیکنان نمی توان چشم پوشی کرد. براساس مطالعات انجام شده شخصیت و سبک رهبری و رفتاری مربیان با عملکرد، انگیزش، میزان رضایت و انسجام گروه ارتباط دارد. روش تحقیق این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و به لحاظ هدف کاربردی بود که به صورت میدانی اجرا گردید. جامعه آماری این پژوهش را کلیه بازیکنان مرد لیگ برتر تنیس روی میز کشور، که در مسابقات لیگ برتر سال 94-93 به رقابت پرداختند (N=68)، تشکیل دادند. روش نمونه گیری در این پژوهش تمام شمار بود. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه ی دموگرافیکی، درک رفتارهای رهبری مربیان (LSS) و رضایت مندی ورزشکار (ASQ) استفاده شد. برای اطمینان از روایی پرسشنامه ها، از نظرات و راهنمایی های 10 نفر از اساتید صاحب نظر در علم مدیریت و مدیریت ورزشی استفاده و نظرات آن ها در پرسشنامه نهایی لحاظ گردید. همچنین برای اطمینان از پایایی درونی پرسشنامه ها پس از لحاظ کردن نظرات متخصصان از روش آلفای کرونباخ استفاده و ضریب پایایی درونی برای پرسشنامه درک رفتارهای رهبری (=0/89) و رضایت مندی بازیکنان (=0/91) بدست آمد. از آمار توصیفی جهت بررسی شاخص های مرکزی و پراکندگی داده ها و از آمار استنباطی جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد؛ که در این راستا، با توجه به نتایج حاصله از آزمون های کلموگروف اسمیرنوف و ضریب همبستگی پیرسون با کمک نرم افزار SPSS20 استفاده گردید. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که بین درک رفتار بازخورد مثبت مربیان با رضایت ورزشکاران رابطه معناداری وجود دارد (P=0/05). بنابراین حین یا بعد از هر تمرین یا مقایسه بازیکن از طرف مربی خود مورد تشویق قرار گیرد و از جانب مربی خود مورد تایید قرار گیرد قاعدتا موجبات رضایتمندی آن ها را فراهم خواهد ساخت.

لینک کمکی