دانلود فایل word ارتباط راهبردهاي مقابله اي با عملکرد شغلي دبيران تربيت بدني آموزش و پرورش شهر اهواز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word ارتباط راهبردهاي مقابله اي با عملکرد شغلي دبيران تربيت بدني آموزش و پرورش شهر اهواز :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش ملي دستاوردهاي نوين تربيت بدني و ورزش

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

دبیران تربیت بدنی با استرس های شغلی ناشی از منابع متعددی روبرو هستند که ممکن است عملکرد آنها را تحت تاثیر قرار دهد. راهبردهای مقابله ای شیوه های مقابله با این استرس ها می باشد. از این رو برای شناسایی راهبردهای مقابله ای دبیران تربیت بدنی و نقش آن در عملکرد شغلی، این تحقیق با هدف شناسایی دانلود فایل word ارتباط راهبردهاي مقابله اي با عملکرد شغلي دبيران تربيت بدني آموزش و پرورش شهر اهواز انجام شد. بدین منظور از جامعه 545 نفری دبیران تربیت بدنی شهر اهواز، بر اساس حجم نمونه کرجسی مورگان 226 نفر با توزیع تصادفی پرسشنامه ها در کلیه نواحی آموزش و پرورش شهر اهواز، نمونه گیری شدند. ابزار اصلی گرد آوری اطلاعات تحقیق، پرسشنامه عملکرد شغلی پترسون ( 1963 ) و پرسشنامه راهبردهای مقابله ای لازاروس و فلکمن( 1985 ) بود. داده های بدست آمده با استفاده از آزمون های آماری همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس یکسویه و رگرسیون گام به گام در سطح معناداری P<0/05 تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که راهبردهای مقابله ای مساله مدار با عملکرد شغلی رابطه مثبت و معنادار ( P=0/001 ) و راهبردهای مقابله ای هیجان مدار با عملکرد شغلی رابطه منفی و معناداری ( P=0/045 ) داشت. همچنین مشاهده شد که مولفه های راهبردهای مقابله ای مساله مدار حل مدبرانه مساله ( P=0/001 )، مسیولیت پذیری ( P=0/028 ) و حمایت اجتماعی ( P=0/001 ) توان پیش بینی موفقیت شغلی دبیران را دارد. کاربرد راهبردهای مقابله ای مساله مدار ( P=0/194 ) و هیجان مدار ( P=0/152 ) در زنان و مردان تفاوت معناداری نداشت. در نتیجه مشاهده شد که کاربرد راهبردهای مقابله ای مساله مدار در دبیران تربیت بدنی بیشتر است و بر عملکرد شغلی آنها تاثیر بیشتری دارد.

لینک کمکی