دانلود فایل word ارتباط فعاليت بدني مستمر در اميد به زندگي معلولين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word ارتباط فعاليت بدني مستمر در اميد به زندگي معلولين :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش ملي دستاوردهاي نوين تربيت بدني و ورزش

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

هدف ازاین پژوهش دانلود فایل word ارتباط فعاليت بدني مستمر در اميد به زندگي معلولين بود که با روش توصیفی - زمینه یابی به صورت میدانی اجرا شده است. جامعه آماری را کلیه معلولین شهر تهران تشکیل می دادند. 313 نفر از آن ها به عنوان روش نمونه گیری تصادفی طبقهای و براساس جدول مورگان انتخاب شدند. به منظور دستیابی به اهداف تحقیق از پرسشنامه فعالیت های بدنی بک و همکاران (HPA)، پرسشنامه کیفیت زندگی SF-36(a= 0/89) استفاده شد. پرسشنامه های مذکور پس از تعیین روایی و پایایی در میان نمونه ی پژوهش توزیع شدند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها و تحلیل مدل از روش های پیشرفته آماری از مدل یابی معادلات ساختاری به کمک نرم افزار لیزرل نسخه 2/9 استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که بین مولفه های فعالیت بدنی و کیفیت زندگی در معلولین شهر تهران ارتباط معنادار وجود (P0/05).

لینک کمکی