دانلود فایل word ارتباط کيفيت زندگي کاري با تعهد سازماني معلمان تربيت بدني شهر يزد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word ارتباط کيفيت زندگي کاري با تعهد سازماني معلمان تربيت بدني شهر يزد :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش ملي دستاوردهاي نوين تربيت بدني و ورزش

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه ی بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی معلمان تربیت بدنی آموزش و پرورش شهرستان یزد است. رو پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه معلمان تربیت بدنی شهرستان یزد ( N=197 ) می باشد که از طریق جدول مورگان تعداد 127 نفر به صورت تصادفی ساده براساس حجم به عنوان نمونه انتخاب شد. به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه ی کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی استفاده شود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها متناسب با فرضیه های پژوهش از رو آمار توصیفی ( فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار ) و آمار استنباطی ( آزمون t تک متغیره، ضریب همبستگی پیرسون، آزمون t مستقل، رگرسیون چند متغیره گام به گام، تحلیل واریانس یک طرفه (F) و آزمون تعقیبی توکی) استفاده گردید. یافته های توصیفی پژوهش نشان می دهد که در بین شاخص های کیفیت زندگی کاری معلمان، تنها میانگین محاسبه شده در بعد تعیین مسیر پیشرفت به صورت معناداری بالاتر از متوسط می باشد. همچنین نتایج نشان داد که میانگین محاسبه شده برای تعهد سازمانی معلمان و همه ابعاد آن شامل تعهد مستمر، تعهد تکلیفی و تعهد عاطفی به صورت معناداری بالاتر از متوسط می باشد. یافته های پژوهش نشان داد که بین کیفیت زندگی کاری معلمان و تعهد سازمانی آنان رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج همچنین نشان داد که قانون گرایی در کار و مشارکت کارکنان در تصمیم گیری به ترتیب بیشترین نقش را در پیش بینی تعهد سازمانی معلمان داشته است.

لینک کمکی