دانلود فایل word ارتباط مهارت هاي سه گانه مديران با اثر بخشي از نظر کارشناسان تربيت بدني شاغل در ادارات آموزش و پرورش

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word ارتباط مهارت هاي سه گانه مديران با اثر بخشي از نظر کارشناسان تربيت بدني شاغل در ادارات آموزش و پرورش :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش ملي دستاوردهاي نوين تربيت بدني و ورزش

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

امروزه مدیران برای توفیق در انجام وظایف خود باید نقشه ای متعددی را بپذیرند و برای ایفای آن ها به مهارت های خاصی نیاز دارند. عملکرد مدیران در سازمان ها برای انجام رسالت و مسیولیت و تحقق اهداف سازمان، به ویژه در نظام آموزش و پرورش مورد توجه صاحب نظران بوده است. در این پژوهش مهارت های مورد نیاز مدیران با گروه بندی در سه طیف فنی، انسانی، ادراکی مورد مطالعه قرار گرفته است تا مشخص شود که آیا بین مهارت های سه گانه مدیران با اثربخشی آن ها در مدارس از دیدگاه کارشناسان تربیت بدنی شاغل در آموزش و پرورش در جامعه آماری رابطه وجود دارد در این پژوهش جامعه آماری شامل کلیه کارشناسان تربیت بدنی شاغل در ادرات آموزش و پرورش که 675 نفر بودند و نمونه آماری بر حسب جدول تاکم 250 نفر تعیین شد بعد با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شد ابزار پژوهش پرسشنامه از روش همبستگی استفاده شده است. ضریب همبستگی محاسبه شده (Rxy=0/232) نشان می دهد که بین مهارت سه گانه و اثربخشی مدیران جامعه آماری رابطه مثبت و مستقیمی وجود دارد و در سطح معنی داری آلفای 0/001 جدول معنی داری ضریب همبستگی پیرسون با درجه آزادی 248 معنی دار است. ضریب تعیین محاسبه شده نیز نشان می دهد که 10/44 درصد اثربخشی مدیران مدارسدر جامعه آماری ناشی از مهارت های سه گانه است.

لینک کمکی