دانلود فایل word ارتباط نحوه گذراندن اوقات فراغت و ميزان جرايم ارتکابي سربازان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word ارتباط نحوه گذراندن اوقات فراغت و ميزان جرايم ارتکابي سربازان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش ملي دستاوردهاي نوين تربيت بدني و ورزش

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

تحقیق حاضر با هدف ارتباط نحوه گذراندن اوقت فراغت و میزان جرایم ارتکابی سربازان در دوران سربازی می باشد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی، به لحاظ ماهیت از نوع همبستگی و به لحاظ روش جمع آوری پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه سربازان مرکز آموزش توپخانه اصفهان در سال 95 می باشد که شامل 600 نفر سرباز می باشد. جهت تعیین نمونه آماری از جدول کرجسی و مورگان استفاده شد تعداد 234 نفر به صورت در دسترس انتخاب شد. در این پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته در مورد نحوه گذراندن اوقات فراغت قبل از دوران خدمت سربازی و پرسشنامه میزان جرایم ارتکابی سربازان (موسایی، 1394) استفاده گردید. پرسشنامه های مذکور پس از مهیا شدن به تعداد لازم در اختیار سربازان قرار گرفت و توزیع و جمع آوری شد. در این پژوهش جهت تجزیه و تحلیل داده ها، از روش های آمار توصیفی از قبیل : جداول توزیع فراوانی، نمودارها، شاخص های مرکزی و شاخص های پراکندگی جهت توصیف ویژگی های آزمودنی ها و متغیرهای تحقیق و از روش های آمار استنباطی از قبیل آزمون کالموگروف اسمیرنوف، آزمون تی تک نمونه ای، ضریب همبستگی پیرسون، آزمون من ویتنی یو، آزمون کروسکال استفاده شده است. اهم نتایج تحقیق حاضر عبارتند از : بین میزان جرایم ارتکاب و وقت آزاد در روز رابطه منفی و معنادار با ضریب همبستگی 0/163- وجود دارد ( معناداری کمتر از 0/05 ). بین میزان جرایم ارتکاب و نحوه گذراندن اوقات فراغت رابطه منفی و معنادار با ضریب همبستگی 0/188- وجود دارد ( معناداری کمتر از 0/05 ). بر این اساس نتیجه گیری می شود که با برنامه ریزی برای استفاده بهینه از اوقات فراغت برای سربازان می توان از میزان جرایم ارتکابی آنها کاست.

لینک کمکی