دانلود فایل word بررسي اثر تعاملي تمرين استقامتي و مصرف مکمل دانه کرفس بر پروتيين واکنش گر -C(CRP) و نيمرخ ليپيدي در زنان چاق

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي اثر تعاملي تمرين استقامتي و مصرف مکمل دانه کرفس بر پروتيين واکنش گر -C(CRP) و نيمرخ ليپيدي در زنان چاق :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش ملي دستاوردهاي نوين تربيت بدني و ورزش

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

هدف از این مطالعه دانلود فایل word بررسي اثر تعاملي تمرين استقامتي و مصرف مکمل دانه کرفس بر پروتيين واکنش گر -C(CRP) و نيمرخ ليپيدي در زنان چاق بود. فلاونوییدها یک گروه از ترکیبات پلی فنولیک با خاصیت آنتی اکسیدانی می باشند و به کاهش خطر بیماری های قلبی و عروقی کمک می کنند کرفس اثرات آنتی اکسیدانی و آرام بخشی دارد و از تشکیل پلاک های چربی در رگ ها جلوگیری می کند. این مطالعه به روش نیمه تجربی که بر روی 38 زن چاق با دامنه ی سنی 45- 25 سال، قد 5/3 ± 158/5 سانتی متر، وزن 6/8 ± 76/17 کیلوگرم و شاخص توده بدنی 2/4 ± 30/31 کیلوگرم بر متر مربع انتخاب و به طور تصادفی به 4 گروه : تمرین استقامتی + مکمل کرفس ( 10 نفر ) ، تمرین استقامتی + دارونما ( 10 نفر)، مکمل کرفس( 9 نفر)، دارونما ( 9 نفر) تقسیم شدند. آزمودنی های گروه های مکمل به مدت 4 هفته مکمل شامل دانه های کرفس به صورت کپسول حاوی 1/3 گرم دانه های کرفس پودر شده و دارونمای مورد استفاده از قرص شبه دارو ( قرص نشاسته ) پس از وعده های اصلی دریافت نمودند. تمرینات استقامتی با شدت پایین ( 55 درصد ضربان قلب به مدت 20 دقیقه ) اجرا شد و بعد از آن هم بر شدت ( هر هفته 5 درصد ضربان تا رسیدن 70 درصد ضربان قلب ) و هم مدت تمرین ( هر جلسه 1 دقیقه ) افزوده شده است. در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون، پس از 14 ساعت ناشتایی، در شرایط یکسان نمونه خون، جمع آوری و جهت بررسی پروتیین واکنش گر- c از روش الایزا و نیمرخ لیپیدی با استفاده از کیت شرکت پارس آزمون ایران استفاده شد. برای آنالیز داده ها از نرم افزارSpss نسخه 16و برای تشخیص همسانی و طبیعی بودن داده ها از آزمون کولموگروف اسمیرنوف، برای آنالیز داده ها از روش آماری واریانس یکطرفه و آزمون تی وابسته استفاده گردید و سطح معناداری P0/05 در نظر گرفته شد. به دنبال 4 هفته، در گروه های مکمل، تمرین بعلاوه مکمل و تمرین مقادیر CRP کلسترول تام، لیپوپروتیین کم چگال کاهش معناداری داشت P0/05 . کرفس و تمرین موجب افزایش معنادار لیپوپروتیینپر چگال شد P0/05. به نظر می رسد مصرف مکمل کرفس به همراه تمرین استقامتی، از طریق کاهش وزن در کنترل چاقی موثر باشد.

لینک کمکی