دانلود فایل word بررسي اثر تعداد جلسات تمرين طناب زني بر شاخص توده بدني ( BMI ) دختران دانش آموز مقطع تحصيلي ابتدايي شهرستان ديلم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي اثر تعداد جلسات تمرين طناب زني بر شاخص توده بدني ( BMI ) دختران دانش آموز مقطع تحصيلي ابتدايي شهرستان ديلم :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش ملي دستاوردهاي نوين تربيت بدني و ورزش

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

نقش فعالیت جسمانی در ارتقاء سلامت دانش آموزان و پیشگیری از بروز ناهنجاری های اجتماعی و اخلاقی، ثابت شده است. بنابراین، برنامه ریزی برای انجام حداقل فعالیت جسمانی مورد نیاز توسط دانش آموزان، بخصوص در مدارس و جامعه از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف تحقیق حاضر، دانلود فایل word بررسي اثر تعداد جلسات تمرين طناب زني بر شاخص توده بدني ( BMI ) دختران دانش آموز مقطع تحصيلي ابتدايي شهرستان ديلم بود. این تحقیق از نوع کاربردی و روش پژوهش در آن نیمه تجربی است، که با طرح پیش آزمون و پس آزمون به طور تصادفی درقالب دو گروه تجربی وگروه کنترل انجام گرفت.جامعه آماری تحقیق را کلیه دانش آموزان دختر پایه چهارم ابتدایی شهرستان دیلم تشکیل می دادند که از این میان، 24 آزمودنی با میانگین سن 10 سال و قد 141 سانتیمترو وزن 33 کیلو گرم بعنوان نمونه آماری انتخاب شدند.آزمودنی ها به طور تصادفی به دو گروه تجربی ( به ترتیب 1 و 2 جلسه تمرین طناب زنی ) و گروه کنترل ( هر گروه 8 نفر ) تقسیم شدند. شاخص توده بدنی ( BMI ) آزمودنی ها قبل و بعداز اجرای پروتکل تمرینی اندازه گیری شد. پروتکل تمرینی شامل طناب زدن به شکل پرشی (ساده) اجرا گردید و مدت زمان هرجلسه تمرین در طول 8 هفته، 25 دقیقه بود، که براساس اصل اضافه بار تدریجی، هر دو هفته یکبار بر شدت تمرینات افزوده می شد. برای سنجش و ارزیابی شاخص توده بدنی ( BMI ) از فرمول وزن تقسیم بر مجذور قد، استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و جهت آزمون فرضیه تحقیق از روش آماری تحلیل واریانس یکطرفه ( ANOVA ) استفاده گردید. همچنین سطح معنی داری برای تایید یا رد فرضیه ها ( ==0/05 ) در نظر گرفته شد و کلیه عملیات آماری با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22 انجام شد. نتایج تحقیق حاضر نشان داد بین تاثیر 1 و 2 جلسه تمرین طناب زنی بر شاخص توده بدنی( BMI ) دختران دانش آموز مقطع ابتدایی، تفاوت وجود دارد اما از از نظر آماری این تفاوت معنا دار نبود.

لینک کمکی