دانلود فایل word بررسي ارتباط انجام فعاليت بدني و سلامت روان در زنان خانه دار شهرستان اهواز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي ارتباط انجام فعاليت بدني و سلامت روان در زنان خانه دار شهرستان اهواز :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش ملي دستاوردهاي نوين تربيت بدني و ورزش

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

این تحقیق به منظور بررسی ارتباط انجام فعالیت بدنی و ورزشی و سلامت روانی ( علایم جسمانی، اضطراب، کارکرد اجتماعی و افسردگی ) در زنان خانه دار شهرستان اهواز انجام شد. روش پژوهش : روش اجرای این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی مقایسه ای بود، جامعه آماری شامل کلیه زنان خانه دار شهرستان اهواز می باشد. نمونه آماری دو گروه 100 نفره فعال و غیر فعال تشکیل می دادند (n=200) به روش نمونه در دسترس و داوطلبانه در این تحقیق شرکت نمودند. جمع آوری اطلاعات تحقیق حاضر از طریق پرسشنامه محقق ساخته اطلاعات فردی پرسشنامه استاندارد سلامت عمومی گلدبرگ GHQ انجام گرفت. پس از تکمیل پرسشنامه ها توسط آزمودنی ها و جمع آوری داده ها و نیز ورود آنها در محیط نرم افزار SPSS و تعیین برچسب هایی برای متغیرها، با استفاده از این نرم افزار داده های خام با کمک آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش : نتایج نشان داد که زنان فعال نسبت به غیر فعال از سلامتی بالاتری برخوردارند. بین انجام فعالیت های بدنی و سلامت روانی تفاوت معنی داری وجود داشت P<0.05. جسم و روان تاثیر غیر قابل انکاری بر روی یکدیگر دارند و تجربه ای که جسم یا ذهن کسب می کند کل ارگانسیم را تحت تاثیر قرار می دهد و مسلم است که تحرک، نشاط و طراوت جسمانی به نشاط روانی و ایجاد حالت سرخوشی و احساس مثبت منجر خواهد شد و افسردگی از این قاعده مستثنی نیست.

لینک کمکی