دانلود فایل word بررسي ارتباط بين بازاريابي داخلي با رويکرد مشتري گرايي در کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي ارتباط بين بازاريابي داخلي با رويکرد مشتري گرايي در کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش ملي دستاوردهاي نوين تربيت بدني و ورزش

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

با ظهور اقتصاد رقابتی مفاهیمی چون مشتری گرایی، مشتری مداری و بازار یابی پایه و اساس کسب و کار تلقی شده و سازمانی که به آنها بی توجه باشد از گردونه رقابتی حذف می شود. هدف تحقیق حاضر، بررسی تعیین ارتباط بین بازاریابی داخلی و ابعاد آن با مشتری گرایی در بین کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه می باشد . روش تحقیق پیمایشی بوده و ابزار اندازه گیری، پرسشنامه بسته پاسخ می باشد. برای گرد آوری داده ها، از ابزار پرسشنامه استاندارد بانسال و مندلسون استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل کارکنان اداره ورزش و جوانان استان کرمانشاه به تعداد 101 نفر بوده است. پس از جمع آوری پرسشنامه ها، اطلاعات لازم توسط نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. جهت آزمون فرضیات نیز به تناسب سطح متغیرها، از آزمون ضریب همبستگی r پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شده است. براساس نتایج تحقیق، همبستگی مستقیم و معنی داری بین متغیرهای چشم انداز سازمان، آموزش کارکنان، امنیت شغلی، توانمندسازی کارکنان و پاداش با مشتری گرایی به عنوان متغیر وابسته پژوهش وجود دارد. همچنین، نتایج حاصله از تحلیل رگرسیون چندگانه تحقیق نشان می دهد 56 درصد از تغییرات مشتری گرایی توسط امنیت شغلی، آموزش کارکنان، توانمندسازی کارکنان و پاداش تبیین شده است.

لینک کمکی