دانلود فایل word بررسي ارتباط بين تعهد سازماني و تحليل رفتگي شغلي معلمان تربيت بدني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي ارتباط بين تعهد سازماني و تحليل رفتگي شغلي معلمان تربيت بدني :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش ملي دستاوردهاي نوين تربيت بدني و ورزش

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش بررسی ارتباط بین تعهدسازمانی و تحلیل رفتگی شغلی معلمان تربیت بدنی استان چهارمحال و بختیاری است. تحقیق حاضر از نوع همبستگی است که به روش میدانی انجام شد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ روش جمع آوری اطلاعات، یک مطالعه ی همبستگی است که به صورت مقطعی در سال 93-1392 بر روی 248 نفر از معلمان تربیت بدنی استان چهار محال و بختیاری انجام شد. ابزار پژوهشی شامل دو پرسشنامه استاندارد تعهد سازمانی آلن و مایر و پرسشنامه تحلیل رفتگی شغلی مسلش است. ضریب آلفای کرونباخ برای تایید پایایی، در پرسشنامه تعهد سازمانی 0/89 و در پرسشنامه تحلیل رفتگی شغلی 0/84 بدست آمد. روایی پرسشنامه ها برای انتخاب شاخص های مناسب سنجش نیز به تایید 15 نفر از اساتید گروه مدیریت ورزشی رسید. پس از تکمیل و جمع آوری پرسشنامه ها، تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 16 و آزمون های توصیفی ( درصد، میانگین و انحراف معیار ) و نیز آزمون های آمار استنباطی ( ضریب همبستگی پیرسون ) انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین متغیرهای تعهد عاطفی، تعهد هنجاری و تعهد مستمر با تحلیل رفتگی شغلی رابطه معنی داری وجود دارد. شمن اینکه ارتباط معناداری بین سن، جنسیت، مدرک تحصیلی و میزان تعهد سازمانی معلمان وجود نداشت، ولیکن افراد با سابقه خدمت بیشتر از تعهد سازمانی بالاتری نسبت به سایرین برخوردار بودند. بنابراین مسیولان سازمان آموزش و پرورش باید با ایجاد محیط و شرایط مطلوب در این سازمان و با استفاده از راه کارهای مناسب، میزان تعهد سازمانی معلمان را افزایش دهند تا از طریق تحلیل رفتگی شغلی آن ها کاهش پیدا کند.

لینک کمکی