دانلود فایل word بررسي ارتباط بين کيفيت خدمات ورزشي بارضايت مشتريان ( دانشجويان پسر دانشگاه تربيت مدرس)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي ارتباط بين کيفيت خدمات ورزشي بارضايت مشتريان ( دانشجويان پسر دانشگاه تربيت مدرس) :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش ملي دستاوردهاي نوين تربيت بدني و ورزش

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

تحقیق حاضر با هدف بررسی ارتباط بین کیفیت خدمات ورزشی مرکز تربیت بدنی دانشگاه تربیت مدرس با رضایتمندی مشتریان ( دانشجویان پسر دانشگاه تربیت مدرس ) صورت پذیرفت. جامعه آماری تحقیق کلیه استفاده کنندگان از خدمات مرکز تربیت بدنی در سه ماهه چهارم سال 94 بود که براساس مستندات موجود و پیش بینی های انجام شده تعداد مشتریان در این بازه زمانی حدود 700 مراجعه می باشد، باتوجه به جدول مورگان برای این تعداد جامعه آماری تعداد نمونه مناسب حدود 248 نفر می باشد که حدود 270 پرسشنامه به روش نمونه گیری تصادفی ساده در مرکز تربیت بدنی توزیع که نهایتا 250 پرسشنامه تکمیل شده، قابل قبول ارجاع شد. ابزار تحقیق عبارت بود از پرسشنامه سرو کوال در 5 مولفه شامل تجهیرات فیزیکی ( سوالات 1 تا 4 )، اعتماد ( سوالات 5 تا 8 )، قابلیت اطمینان ( سوالات 9 تا 13 )، مسیولیت و پاسخگویی ( سوالات 14 تا 17 ) همدلی ( سوالات 18 تا 22 نظرات دانشجویان را ارزیابی نموده است. با توجه به نتایج آزمون بالاتر بودن میانگین کیفیت خدمات در هر پنج مولفه تجهیزات فیزیکی (59.3)، اعتماد (60.3)، قابلیت اطمینان (62.3)، مسیولیت . پاسخگویی (75.3)، همدلی (61.3) و میانگین کل کیفیت خدمات (63.3) از میانگین نظری (0.3) می توان نتیجه گرفت که کیفیت خدمات مرکز تربیت بدنی دانشگاه علی رغم اینکه در حد مطلوبو مورد انتظار مشتریان آن نمی باشد ولی از حد متوسط بالاتر بوده است.

لینک کمکی