دانلود فایل word بررسي ارتباط بين مديريت زمان و اثربخشي سازماني در کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان لرستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي ارتباط بين مديريت زمان و اثربخشي سازماني در کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان لرستان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش ملي دستاوردهاي نوين تربيت بدني و ورزش

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

هدف از تحقیق حاضر دانلود فایل word بررسي ارتباط بين مديريت زمان و اثربخشي سازماني در کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان لرستان می باشد. از لحاظ هدف کاربردی و جزء تحقیقات میدانی می باشد. جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان ( رسمی، پیمانی و قراردادی ) ادارات کل ورزش و جوانان استان لرستان در سال 1394 برابر 157 نفر بود. که حجم نمونه براساس جدول کرجسی و مورگان 112 نفر تعیین شد که بر اساس روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند و در نهایت 100 پرسشنامه عودت و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. با توجه به نتایج بدست آمده، بین مدیریت زمان و اثربخشی سازمان رابطه ی مثبت و معناداری مشاهده شد. همچنین ضریب همبستگی به دست آمده بین دو متغیر معادل 0/573 می باشد، که شنان دهنده وجود رابطه معنادار بین دو متغیر یاد شده می باشد. با توجه به سطح معناداری به دست آمده این فرضیه در سطح معناداری 0/05 تایید می گردد. به عبارت دیگر، هر چه مدیریت زمان افزایش یابد، میزان اثربخشی سازمان نیز افزایش می یابد. به طور کلی نتیجه می گیریم که فرد باید ارزش زمان را درک کند و اجزای زمان را به خوبی بشناسد. و به دنبال شناسایی زمان به راهبردهای عملی تر دست بزند که در این میان تقسیم بندی و تفکیک زمان، اولویت بندی امور زندگی و بهبود زمان و مدت بهره برداری از وقت از اهمیت بالایی برخوردار است. همچنین به سازمان ها پیشنهاد می شود که با برگزاری کارگاه های آموزشی در خصوص چگونگی مدیریت زمان برای مدیران، کارکنان و پرسنل اداره در بالا بردن سطح اثربخشی سازمان کمک نمایند.

لینک کمکی